Přehled abstraktů z XXVI. kongresu České internistické společnosti

Přehled všech uznaných abstraktů v kategoriích poster a přednáška z XXVI. kongresu České internististické společnosti je k dispozici níže. 

Bielaková Katarína
Pooperační delirium u geriatrických pacientů - doporučení pro praxi

Bolek Tomáš
Inhibítory protónovej pumpy a koncentrácie priamych orálnych antikoagulancií

Cibičková Ľubica
Sledování faktorů ovlivňujících úspěšnost léčby obézních pacientů 

Dušková Michaela
Změny v koncentracích kortikoidů úloha stresu, jídla a výběru metody stanovení

Écsiová Dominika
Léčba relabované/refrakterní chronické lymfocytární leukémie (CLL) novými cílenými léky v běžné praxi: retrospektivní unicentrická analýza

Grenarová Kristina
Vliv složení parenterální výživy na průběh konzervativní léčby abdominálních katastrof

Hubáček Jaroslav
Apolipoprotein E polymorfizmus není spojen s výskytem T2DM v české populaci

Ječmenová Markéta
Výskyt infekčního průjmu u ambulantních pacientů užívajících inhibitory protonové pumpy

Jelínek Libor 
Úroveň titrace léků srdečního selhání v klinické praxi

Jiskra Jan
Ultrazvuková stratifikace rizika a indikace k biopsii u tyreoidálních uzlů

Kociánová Eva
Hodnocení albuminurie ve vztahu k adherenci u pacientů s arteriální hypertenzí

Kubát Karel
Metformin, jeho efekt a nežádoucí účinky (přehled zkušeností za 21let)

Kubát Karel
Výskyt vrozené inzulinové rezistence u pacientů léčených během 5 let na interním oddělení Nemocnice Litoměřice

Kudrna Karel
Pralesem příznaků k revmatologické diagnóze

Kvapil Tomáš
Výskyt sekundární hypertenze u pacientů s rezistentní arteriální hypertenzí

Majdák Pavol
Atrézia dolnej dutej žily. Kazistika pacienta s obojstrannou iliofemorálnou hlbokou venóznou trombózou vzniknutou po transatlantickom lete.

Mojtová Emilia
Hrozí adrenálna insuficiencia u pacientov s mts postihnutím nadobličiek?

Miroslava Navrátilová
Dlouhodobé sledování rizik "zdravé" výživy. Anorexie versus ortorexie, bigorexie, Adonisův komplex, overuse syndrom, drunkorexie. Alternativní diety.

Novák Jan
Vedlejší efekt antihypertenzní terapie: zkalení peritoneálního dialyzátu imitující bakteriální peritonitidu

Novák Jan
Změny hladin močových mikroRNA během akutní celulární rejekce štěpu u pacientů po srdeční transplantaci

Peleška Jan
Kontrola dodržování klidu před měřením krevního tlaku v domácím prostředí

Pomazalová Hana
Chronická disseminovaná intravaskulární koagulopatie jako projev disekce torakoabdominální aorty

Průcha Miroslav
Aktivní depistáž pacientů s vaskulitidami velkých cév

Průcha Miroslav
Rozdílné klinické fenotypy IgG4-RD

Průcha Miroslav
Diagnostika primárního imunodeficitu - MSMD (Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease) s využitím Next-Generation Sequencing a jeho terapie

Samoš Matej
Využitie priamych orálnych inhibítorov faktora Xa v liečbe heparínom – indukovanej trombocytopénie: prvé skúsenosti

Schovánek Jan
Sledování účinnosti terapie endokrinní orbitopatie pulzy metylprednisolonu pomocí dotazníku kvality života

Schubertová Markéta
Tuhost cévní stěny u pacientů s revmatoidní artritidou jako ukazatel orgánového postižení a kardiovaskulárního rizika

Sotak Štefan
Najčastejšia príčina SIADH na I. internej klinike UN LP v Košiciach

Stebel Roman
Fekální bakterioterapie v léčbě klostridiové kolitidy

Sýkorová Vlasta
Genetické vyšetření z biopsií tenkou jehlou u pacientů s onemocněním štítné žlázy

Štěpánková Soňa
Malignity po transplantacích jater a ledvin na CKTCH Brno

Uzlová Nikola
Neinvazivní diagnostika jaterní fibrózy - porovnání metod

Václavík Jan
Dlouhodobá účinnost a snášenlivost Spironolaktonu v léčbě rezistentní arteriální hypertenze

Valeš Jan
Autotransplantace stolice - možnost restituce mikrobiomu u kriticky nemocných?

Vyskočil Václav
Léky indukovaná osteoporóza

Zikán Vít
Management osteoporózy u interních chorob