Choosing Wisely


Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem ke kombinaci současné malé obeznámenosti českého internistického publika s kampaní Choosing Wisely a zároveň velkého zájmu o tuto problematiku pokud jsou s ní kolegové například formou přednášky či článku konfrontováni, se domníváme, že má cenu pokračovat ve snahách o další popularizaci kampaně Choosing Wisely a navázat na předchozí aktivity ČIS /viz např. blok přednášek na XXVIII. kongresu ČIS v Brně v roce 2021 či články ve Vnitřním lékařství 2021,67(7)/.

Chceme využít tento inspirující a již globálně osvědčený koncept a pokusit se vytvořit pod záštitou ČIS národní platformu kampaně Choosing Wisely. Platformu, která bude přinášet přehled doporučení jednotlivých interních specializačních oborů, bude informovat o aktivitách České Choosing Wisely kampaně a bude pokud možno užitečnou vzdělávací pomůckou a podporou snah o implementaci kampaně na Vašich pracovištích.

Velkou výhodou kampaně Choosing Wisely je, že ji lze použít na různých úrovních a v různě ambiciosní formě. Můžeme ji brát buď jako idealistickou výzvu praktikovat vlastní každodenní medicínu profesionálnějším, méně defenzivním, méně schematickým a současně zajímavějším a více naplňujícím způsobem nebo můžeme využít důmyslného konceptu Top Five listu a pokusit se na úrovni své praxe, ambulantního zařízení, oddělení, nemocnice či odborné společnosti o implementaci vlastních Choosing Wisely doporučení.

Více o Choosing Wisely

Co znamená Choosing Wisely?

Až 30 % nákladů na poskytovaní péče ve zdravotnických zařízeních je vynakládáno na tzv. low value care, to znamená péči, která přináší pacientovi velmi malý nebo žádný užitek a může mu potenciálně škodit. Tato overdiagnosis a overtreatment nejenže představují ekonomickou zátěž, ale také vystavují pacienty rizikům zbytečné léčby. Choosing Wisely kampaň je globální iniciativa s cílem identifikovat péči nízké léčebné hodnoty a implementovat postupy k jejímu omezení.

Číst dále ...

Jak a kdy vznikla kampaň Choosing Wisely?

Na konci prvního desetiletí tohoto století se řada autorů začala nad neuspokojivým stavem současné medicínské praxe zamýšlet, hlavním impulsem vzniku kampaně byl článek texaského lékaře a etika Howarda Brodyho „Medicine‘s Ethical Responsibility for Health Care Reform - The Top Five list“, který vyšel v roce 2010 v časopisu NEJM. Na základě tohoto článku pak byla americkou internistickou společností v roce 2012 spuštěna kampaň Choosing Wisely, která vyzvala devět spřátelených, příbuzných společností, aby v rámci svých odborností vytvořily seznam 5 diagnostických či terapeutických úkonů v dané specializaci, které jsou dle lékařů nadužívané či neposkytují pacientům smysluplný prospěch. Za deset let bylo vytvořeno více než 600 konkrétních doporučení, do kampaně se zapojilo více než 80 odborných společností, a navíc se kampaň rozšířila do dalších 20 zemí.

Jaké jsou hlavní principy kampaně Choosing Wisely?

Principy kampaně můžeme přeložit do hesla „Less is more“. Je zdůrazňována potřeba nepoužívat „low value“ diagnostické a terapeutické kroky, volit pouze postupy založené na evidence based medicine, dále neduplikovat vyšetření, zvažovat pečlivě potenciální škodlivost vyšetření, volit méně rizikové a zatěžující procedury, diagnostiku a léčbu individualizovat.

Dotýká se problematika kampaně Choosing Wisely i postavením pacienta v systému poskytování zdravotní péče?

Ano, rozhodně. Velmi důležitým aspektem kampaně je právě snaha zapojit pacienta co nejvíce do rozhodování, edukovat pacienta, vybízet ho ke kladení zásadních jednoduchých otázek jako: „Je vyšetření skutečně nutné? Jaká jsou rizika? Jsou i jiné možnosti? Co se stane, když nebudu dělat nic?“. Jednoznačně platí, že aktivní a edukovaný pacient dostává nakonec lepší a levnější péči.

Jakými tématy se doporučení Choosing Wisely například zabývají?

Konkrétní Choosing Wisely doporučení se týkají například nadužívání zobrazovacích vyšetření v různých indikacích, nadužívání a příliš dlouhého užívání ATB, zbytečného rozsahu předoperačních vyšetření, nerespektování restriktivní transfusní politiky, samozřejmě polypragmazie zejména geriatrických pacientů atd.

Je kampaň Choosing Wisely rozšířena i v České republice?

V České republice se bohužel zatím nepodařilo povědomí o kampani Choosing Wisely dostatečně rozšířit. Přitom velkou výhodou této kampaně je, že ji lze použít na různých úrovních a v různě ambiciosní formě. Můžeme ji na úrovni vlastní každodenní praxe pojmout jako obranu proti syndromu vyhoření a brát ji jako idealistickou výzvu praktikovat vlastní každodenní medicínu profesionálnějším, méně defenzivním, méně schematickým a současně zajímavějším a více naplňujícím způsobem nebo můžeme využít důmyslného konceptu Top Five listu a pokusit se na úrovni své praxe, ambulantního zařízení, oddělení, nemocnice či dokonce odborné společnosti o implementaci vlastních Choosing Wisely doporučení.

Jak by taková iniciativa například na úrovni lůžkového nemocničního oddělení mohla vypadat?

Určitě začít zmapováním oblastí s potenciální low value care. Pro příklad některá témata v kontextu interního oddělení: nedodržování restriktivní transfusní politiky, nadbytečná a příliš dlouhá ATB terapie, neredukování zbytné medikace geriatrických pacientů, nadužívání a přílišná frekvence každodenních laboratorních odběrů, nadužívání invazivních vyšetření u fragilních pacientů, neindikování paliativní péče, nadužívání zobrazovacích vyšetření - např. CT angiografie při vylučování plicní embolie atd.

Poté ideálně sběr dat v daných oblastech s určením podílu overdiagnosis a overtreatment. Dále benchmarking s příklady dobré praxe odjinud - formulování vlastních TOP Five doporučení, intervenování / de-implementace neúčelné péče/-edukační intervence- monitorování medicínských a ekonomických dopadů - udržení žádoucích změn- ideálně rozšíření aktivit na další oblasti a event. oddělení, nemocnici.


Odkazy na národní stránky kampaně Choosing Wisely

Amerika - https://www.choosingwisely.org/
Kanada - https://choosingwiselycanada.org/
Austrálie - https://www.choosingwisely.org.au/


Pět otázek, které byste měli položit svému lékaři před jakýmkoli vyšetřením, léčbou nebo výkonem

Leták ke stažení ZDE

Záznamy z akcí

Chyby v medicínském uvažování, 13. 6. 2024

Chyby v medicínském uvažování, 13. 6. 2024

MUDr. Dan Rakušan

Choosing Wisely pro zdravotnické manažery 13. 6. 2024

Choosing Wisely pro zdravotnické manažery 13. 6. 2024

MUDr. Dan Rakušan

Choosing Wisely …když méně je více…

Seminář klinických farmaceutů, 13. 3. 2024 Hradec Králové

Petr Grenar, Jiří Cyrany, Jiří Nový

Blok Choosing wisely na XXX. kongresu ČIS 9. 11. 2023

Choosing wisely

Předsedající: MUDr. Pavel Havránek (České Budějovice), MUDr. Dan Rakušan (Praha)

„Když méně je více…“ - MUDr. Dan Rakušan (Praha)
„TOP FIVE LIST“ v angiologii - doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. (Hradec Králové)
Choosing Wisely v gastroenterologii - MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. (Hradec Králové)
"Když méně je více na urgentním příjmu - TOP FIVE LIST " - MUDr. Jiří Nový (Hradec Králové)

Choosing wisely v České republice - "Když méně je více"

Seminář Katedry interních oborů s tématem Choosing wisely v České republice - "Když méně je více", který proběhl dne 4. 10. 2023.

Choosing wisely aneb vybírej moudře … v praxi ČR?

Choosing wisely aneb vybírej moudře … v praxi ČR?

Dan Rakušan, Jiří Cyrany, Petr Grenar, Radovan Malý, Jiří Nový

Choosing Wisely gastroenterologie - Budějovice gastroenterologické 13. 4. 2023

Budějovice gastroenterologické jsou tradiční akcí pořádanou Sekcí mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti a gastroenterologickým oddělením Nemocnice České Budějovice. Letos hlavní pořadatelé MUDr. Denisa Kyselová a doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. poskytli velký prostor pro prezentaci myšlenek Choosing Wisely v gastroenterologii a hepatologii. Jak ve formě úvodní přednášky, tak závěrečného kazuistického kvízu, který můžete shlédnout ZDE, nebo si ho nejprve sami vyzkoušejte KVÍZ.

Blok přednášek s tématikou Choosing Wisely z Hradeckých gastroenterologických dnů, 2023

BLOK 4 (CHOOSING WISELY)

Předsedající: J. Cyrany, R. Malý

Racionální indikace koloskopie - J. Cyrany (Hradec Králové)

Mýty antisekreční léčby - I. Tachecí (Hradec Králové)

Je hodnocení hemokoagulace před invazivním výkonem racionální? - R. Malý (Hradec Králové)

Ambulantní terapeutická endoskopie – kdy, jak a proč? - P. Vítek (Frýdek Místek)

TED talk norského neurochirurga týkající se pacientských Choosing Wisely otázek „4 questions you should always ask your doctor“

TED talk norského neurochirurga týkající se pacientských Choosing Wisely otázek „4 questions you should always ask your doctor“

Choosing Wisely - blok na XXVIII. kongres ČIS ČLS JEP 2021

Choosing Wisely

Předsedající: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. (Praha), prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. (Praha)

V interní diagnostice i farmakoterapii je často méně více. - prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. (Praha)
Metabolické a endokrinní choroby – je náš přístup vždy racionální? - doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. (Praha)
Cesty ke správnému rozhodnutí v interně a některých specializovaných oborech. - prim. MUDr. Pavel Havránek (České Budějovice)


Choosing Wisely tým

MUDr. Dan Rakušan, dan.rakusan@email.cz
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.
MUDr. Petr Grenar
MUDr. Jiří Nový

doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.