Dohodovací řízení 2025

Stanovisko zástupce ambulantních internistů ve Výboru České internistické společnosti ČLS JEP k právě startujícímu Dohodovacímu řízení pro rok 2025 pro segment specializované ambulantní péče

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, ambulantní internisté,

V týdnu od 29.1. 2024 se rozbíhá Dohodovací řízení pro rok 2025, jehož výsledek bude vtělen do Úhradové vyhlášky pro rok 2025 a tento určí, jak budeme placeni za naši práci.

V posledních 4 měsících jsem se jako člen Výboru České internistické společnosti ČLS JEP spolu se zástupci Výborů dalších 7 odborností rodiny velké interny pokoušel jednáním se zástupci MZČR a plátců péče změnit podobu Úhrad pro segment amb. specialistů pro letošní rok 2024, což vyvrcholilo setkáním 8 odborností velké interny, zástupců MZČR a VZP na Kulatém stolu v rámci 30. sjezdu ČIS (přílohy 1 a 2 viz níže – dopis ministru zdrav. a jeho odpověď).

Bohužel, výsledkem je pouze to, že naše problémy s nedostatečným navýšením úhrad ve Vyhlášce pro rok 2024 byly slyšeny, ale mj. ve světle protestů nemocničních kolegů ne vyslyšeny s tím, že ex post se toho mnoho ovlivnit nedá.

Vyhláška pro letošní rok 2024 je přitom o řadu odborností zejména s hodnotou bodu 1,02, 1,04 a 1,06 koruny na hraně ekonomického přežití a s výsledky loňského dohadovacího řízení tak nemůžeme považovat za uspokojivé, zejména kvůli nepromítnutí katastroficky vysoké inflace, následné snížení konkurenceschopnosti našich praxí reflektováním (jakkoliv validních) požadavku nemocničních lékařů pak jen neutěšenou situaci podtrhlo.

S výsledky Dohodovacího řízení (dále jen DŘ) pro letošní rok 2024 tak nemůžeme být spokojeni. Problémů je řada, vedle špatné finanční situace svazových pojišťoven i velké vzájemné komunikační turbulence 2 hlavních reprezentantů našeho segmentu v DŘ (Sdružení amb. specialistů a ČLK), které se zejména pro spory svých čelných představitelů nemohou navzájem dohodnout a situace tak často ústí v parciální aktivity postrádající ucelený směr a v mých očích často i potřebné racio a mám reálnou obavu, že všechno výše uvedené může vést k nedobrým výsledkům právě začínajícího DŘ pro rok 2025.

Rozhodl jsem se proto vyslyšet nabídky k osobní účasti na DŘ pro rok 2025 tím, že jsem přijal zplnomocnění od Sdružení ambulantních internistů z.s. k zastupování na DŘ, které se mnoho let DŘ účastní s tím, že budu reprezentovat:

  • Pohled zástupce velkého ambulantního poskytovatele v jednom z nejhůře placených interních oborů a zdůrazňovat tak reálné problémy poskytovatelů z každodenní praxe
  • Pohled vašeho zástupce ve Výboru ČIS s tím, že se tématu dlouhodobě v komunikaci s kolegy z jiných výborů, zástupci ministerstva i plátců věnuji a jen dané zkušenosti a argumentaci přenesu na platformu, kde může dopad preemptivně – tedy na půdu DŘ pro rok 2025

Hlavním cílem našeho zastupování v rámci DŘ pro rok 2025 bude:

  • Promítnutí kumulativní inflace za posledních několik let do úhrad za naši práci v situaci, kdy k tomu zatím nedošlo, a kdy zároveň neexistuje žádný zákonný způsob, jak zvýšit cenu naší práce – v tomto úhradově přísně regulovaném prostředí nelze přenášet raketové zvyšování nákladů na práci našich zařízení na poskytovatele a zároveň očekávat a vynucovat zachování kvality a objemu poskytování zdrav. služeb; zároveň nemůžeme sanovat potíže svazových pojišťoven a rozpočtu ČR
  • Korigovat řadu zavádějících tvrzení a nepravd, které v rámci jednání našeho segmentu z různých stran zaznívají, kdy díky neustálým jednáním o této věci a produkci řady výpočtů plynoucích ze Seznamu zdrav. výkonů a Úhradové vyhlášky, které denně provádíme, jsme schopni často zavádějící argumentaci takříkajíc on line
  • Narovnání hrubých disproporcí, které byly včleněny do Vyhlášky pro letošní rok 2024 konstrukcí různých základních hodnot bodu pro různé odbornosti dle principu rozděl a panuj tak, aby se obory dále nedělily na chudé a bohaté, ale aby byla práce jednotlivých odborností rodiny velké interny hrazena (ekvivalentně) důstojně

Zároveň budeme o jednotlivých etapách a jednáních v rámci DŘ bezprostředně informovat tak, aby amb. poskytovatelé měli up to date informace a byli aktivizováni.

Protože k zastupování jednotlivých poskytovatelů v Dohodovacím řízení není třeba, aby tito byly členy jednotlivých zastupujících sdružení, a zároveň ze zastupování pro zmocnitele (tedy vás) neplynou žádné další povinnosti a závazky, dovoluji si nabídnout možnost zastupování vašeho zařízení v rámci výše uvedených principů.

Není důležité, jestli jste plnou moc k zastupování v DŘ pro rok 2025 ještě nepodali či již někoho zplnomocnili, budete li mít zájem, stačí vyplnit plnou moc pro Sdružení ambulantních internistů, přiloženou v příloze, datovat ji k 29.1. (to je deadline) a nejpozději 1.2. poslat datovou schránkou do Sdružení ambulantních internistů (nemusí být ověřena, stačí vyplnit, podepsat, datovat a poslat přes Datovou schránku). Pro dohodovací řízení platí ta plná moc, která je udělena jako poslední.

ID Datové schránky Sdružení ambulantních internistů je: imxj55j

Nechcete-li plnou moc pro prosazování výše uvedených tezí udělit, ale přesto chcete být informováni o průběhu DŘ, zaregistrujte se prosím odběru newsletteru na tomto odkazu a informace tak budete dostávat:

https://forms.gle/doH8ZE9EprFGgASm6

Děkuji, s přáním všeho dobrého, MUDr. Tomáš Hauer, člen Výboru ČIS ČLS JEP zastupující ambulantní internu, jednatel a vedoucí lékař Cévního Centra České Budějovice s.r.o.

Příloha č. 1 – dopis ministru zdrav. k úhradové vyhlášce 2024

Příloha č. 2 – odpověď ministra

Příloha č. 3 – Plná moc pro Sdružení ambulantních specialistů k zastupování v DŘ 2025

V Č. Budějovicích, 28. 1. 2024

Tomáš Hauer
Kontakty: email - hauer.tomas@gmail.com, mobil: 00420 777 228 425