Zápis z jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS v rámci  DŘ k úhradám na rok 2020

Mluvčím segmentu pro DŘ na rok 2020 byl zvolen MUDr. Zorjan Jojko.

Zástupci poskytovatelů nesouhlasí s tím, aby se jednání DŘ pro rok 2020 účastnil Svaz multioborové nelůžkové péče, neboť nemá pro toto jednání žádné plné moci, resp. odevzdal své plné moci pozdě a tyto mu nebyly v souladu s jednacím řádem uznány Mandátovou komisí.

Zástupci poskytovatelů schválili základní konkrétní požadavky  pro jednání o úhradách na rok 2020.

Žádáme:

Navýšení úhrad o 7% proti roku 2019, (tj. o 13% proti roku 2018), což se musí promítnout do hodnoty bodu i koeficientu ve vzorci jejich odpovídajícím navýšením. AS byli upozaďováni v úhradách v letech 2014 až 2018, tj. považujeme za plně oprávněný požadavek postupné dorovnání, což by se mělo projevit vyšším procentem, než je uvedeno výše.

Úhradový vzorec by měl být rozšířen o „pojistku“, která zajistí, že reálná hodnota bodu žádnému poskytovateli neklesne pod 1,- Kč. ZUM a ZULP musí být hrazen v plné výši.

Zachovat možnost vyjednání vyšší úhrady u nákladnějších pacientů, než odpovídá průměru z roku 2018.

Za správnou považujeme bonifikaci formou zvýšení hodnoty bodu a zvýšení indexu ve vzorci v případě:

  • držení diplomu CŽV ČLK (u nelékařů vydaných jinou autoritou),
  • existence objednacího systému,
  • zlepšení časové dostupnosti péče, tj. při úvazku minimálně 0,6 (tj. 18 ordinačních hodin týdně) a zároveň ordinační době v některých dnech od 7.00 resp. do 18.00 hodin „otevřených“ ambulancí. Jde o ambulance, které nejsou uzavřené se stálým složením pacientů a přijímají nové.
  • elektronické komunikace se ZPBonifikace musí být svou výší skutečně motivační, pro zachování přehlednosti by stupňů bonifikace nemělo být více, než 3.

Odbornosti, které dosud neměly limitaci úhrad vzorcem nadále ve stejném režimu.

Malý počet pojištěnců pro limit úhrad výkonů i regulace 100.

Regulace na předpis léků, indukované péče, ZÚM ZÚLP bez nárůstu počtu regulovaných odborností s limitem 105% na URČ proti roku 2018.

V regulacích využít mimo individuální limit také limit na odbornost režimem, který se užíval do roku 2006. TJ. průměr nákladů na regulované položky dotčeného poskytovatele by byly srovnávány jednak s jeho vlastními v referenčním obdobím a jednak s celostátním průměrem v dané odbornosti, přičemž  regulační srážka by byla uplatněna jen v případě významného nárůstu výdajů  v obou kategoriích.

Limit regulací max. 15% z obratu ZZ u ZP a max. 5% ZZ  dané odbornosti.

Fixaci náhrady zrušených regulačních poplatků (kód 09543) buď do seznamu výkonů (s přiměřeným navýšením referenčních hodnot) nebo alespoň s posunem referenčního období na rok 2018. Dorovnání úhrady klinických vyšetření u všech věkových skupin na jednu úroveň, tj. započítání navýšení úhrady za zrušené RP i pro pacienty ve věku od 6 do 18 let.

U výkonů, u nichž došlo od roku 2016 v Seznamu výkonů k úpravě bodového hodnocení přiměřený přepočet výše jejich úhrady v referenčním období s odpovídajícím navýšením PUROo (např. dermatologie a ORL). Preferujeme systém navýšení PUROo tak, že bude referenční období přepočítané podle nové bodové hodnoty výkonů.

Bude-li přesunuta část kompetencí z AS na PL, musí být u AS přiměřeným způsobem navýšeny referenční hodnoty, tj. PUROo i limity u všech regulovaných položek. Jinak by paradoxně tímto přesunem začala trpět kvalita a dostupnost péče o ty těžší (k PL nepřesunutelné) pacienty.

Výkony screeningu 73028, 73029 a 71112 podle seznamu zdravotních výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701, 702 nebo 704 dle seznamu zdravotních výkonů se hradí výkonově s hodnotou bodu sjednanou pro ambulantní specialisty pro rok 2020 (minimálně s hodnotou bodu 1,06 Kč).

Zástupci poskytovatelů vzali na vědomí, že ČSRKCH pro rok 2020 navrhuje a požaduje změnu v ustanovení o malifikaci korunové hodnoty bodu u vybraných výkonů pro rok 2020, která je ve vyhlášce č. 201/2018 uvedena v Příloze č.3, článku 1 f a navrhuje následující změnu textace:

Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 – oftalmologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč pro poskytovatele, kteří se smluvně zaváží v rámci Dodatků o úhradách mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami k vykazování a dodržování indikátorů kvality. Pro ostatní poskytovatele se stanoví hodnota bodu ve výši (bude doplněno dle jednání s plátci, nejméně však 0,70 Kč).

Zástupci poskytovatelů vzali na vědomí, že novým členem segmentu je Asociace jednodenní péče, která bude jednat o balíčkových cenách pro jimi poskytované zdravotní služby.

Zapsal Dr. Jojko
21. 3. 2019