Bonifikační programy VZP PLUS 

VZP nabízí svým smluvním partnerům v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, praktického zubního lékařství a ambulantním poskytovatelům v odbornosti vnitřního lékařství, kardiologie a diabetologie možnost účasti v bonifikačních programech VZP PLUS.

Bonifikační program VZP PLUS - HYPERTENZE

Dovolujeme si Vás informovat o bonifikačním programu VZP ČR s názvem VZP PLUS – Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s hypertenzí (VZP PLUS – HYPERTENZE), který byl spuštěn 1. 7. 2019.

Hlavními cíli programu jsou především zlepšení kvality a organizace poskytované péče o chronické pacienty s hypertenzí, snížení rizika kardiovaskulárních komplikací těchto pacientů, snížení nákladů na léčbu komplikací spojených s hypertenzí a zároveň finanční ohodnocení a motivace poskytovatelů, kteří pečují o naše pojištěnce a splní daná kritéria kvality poskytovaných zdravotních služeb.

V programu jsou sledována čtyři kvalitativní kritéria, kdy každé kritérium má svoji škálu hodnocení a svoji váhu:

  • Sledování hodnoty krevního tlaku.
  • Prevence kardiovaskulárních onemocnění – vyšetření LDL cholesterolu.
  • Screening očních komplikací – vyšetření na oftalmologii.
  • Snížení rizika opožděné diagnózy chronického selhání ledvin prostřednictvím vyšetření funkce ledvin.

Tato kritéria byla vybrána a definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů. Podmínkou pro vyhodnocení těchto kritérií je vykazování signálních výkonů a zajištění provedení vyšetření odpovídajících doporučeným postupům. Každé kvalitativní kritérium má svoji váhu podle míry splnění kritéria, tj. buď je splněno kompletně, částečně, anebo nesplněno. Vyhodnocení bude provedeno po skončení roku 2019 v prvním pololetí roku 2020, přičemž Poskytovateli bude v případě splnění kritérií vyplacena bonifikace až do výše 500 Kč na jednoho zařazeného pojištěnce nejpozději do konce června 2020.

Do programu v roce 2019 se mohou přihlásit všeobecní praktičtí lékaři, kteří jsou hrazeni kombinovanou kapitačně výkonovou platbou a kteří v roce 2018 měli ve své pravidelné péči alespoň 60 dispenzarizovaných hypertoniků (tj. těch, u kterých byl vykázán alespoň jednou výkon 09532 s dg. I10), a dále všichni ambulantní poskytovatelé v odbornosti 101 nebo 107, pokud měli v roce 2018 v péči alespoň 100 dispenzarizovaných hypertoniků (pozn. za dispenzarizovaného hypertonika v odbornosti 101 nebo 107 se považuje pojištěnec, na kterého byl v roce 2018 alespoň jednou vykázán v odbornosti 101 některý z výkonů 09532, 11021, 11022 nebo 11023 s dg. I10 a nebo v odbornosti 107 některý z výkonů 09532, 17021, 17022 nebo 17023 s dg. I10).

Podmínkou je, aby se poskytovatelé obrátili s žádostí o účast v programu nejpozději do 15. 9. 2019 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR a uzavřeli nejpozději do 31. 10. 2019 bonifikační úhradový dodatek. Žádné další podmínky nejsou pro vstup do programu VZP PLUS – HYPERTENZE požadovány.

Poskytovatelé, kteří se přihlásí po 15. 9. 2019, nebudou do programu v roce 2019 zapojeni, nicméně budou mít příležitost se do programu zapojit od 1. 1. 2020.

Program VZP PLUS se skládá z různých modulů a je průběžně aktualizován na základě zpětné vazby a dalších jednání s odborníky. Metodika a další informace k programu VZP PLUS - HYPERTENZE jsou dostupné na webových stránkách VZP ČR ZDE

Pokud máte zájem o účast v programu, obraťte se s žádostí o účast nejpozději do 15. 9. 2019 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která Vám předá více informací a zašle návrh bonifikačního dodatku a seznámí s dalšími kroky, jako je nasmlouvání příslušných signálních výkonů, případně dalších souvisejících výkonů.

Bonifikační program VZP PLUS - DIABETES

Dovolujeme si Vás informovat o bonifikačním programu VZP ČR s názvem VZP PLUS – Organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus (VZP PLUS – DIABETES), který byl spuštěn 1. 7. 2019.

Hlavními cíli programu jsou především zlepšení kvality a organizace poskytované péče o chronické pacienty s diabetem mellitus, snížení rizika kardiovaskulárních a mikrovaskulárních komplikací těchto pacientů, snížení nákladů na léčbu komplikací onemocnění diabetes mellitus a zároveň finanční ohodnocení poskytovatelů, kteří pečují o naše pojištěnce a splní daná kritéria kvality poskytovaných zdravotních služeb.

V programu je sledováno pět kvalitativních kritérií, kdy každé kritérium má svoji škálu hodnocení a svoji váhu:

  • Kompenzace diabetu – vyšetření glykovaného hemoglobinu.
  • Prevence kardiovaskulárních onemocnění – vyšetření LDL cholesterolu.
  • Snížení rizika závažných specifických komplikací diabetu – vyšetření na oftalmologii.
  • Snížení rizika amputací – vyšetření rizika syndromu diabetické nohy.
  • Snížení rizika opožděné diagnózy chronického selhání ledvin.

Tato kritéria byla vybrána a definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů. Podmínkou pro vyhodnocení těchto kritérií je vykazování signálních výkonů a zajištění provedení vyšetření odpovídajících doporučeným postupům. Každé kvalitativní kritérium má svoji váhu podle míry splnění kritéria, tj. buď je splněno kompletně, částečně, anebo nesplněno. Vyhodnocení bude provedeno po skončení roku 2019 v prvním pololetí roku 2020, přičemž Poskytovateli bude v případě splnění kritérií vyplacena bonifikace až do výše 500 Kč na jednoho zařazeného pojištěnce nejpozději do konce června 2020.

Do programu v roce 2019 se mohou přihlásit všeobecní praktičtí lékaři, kteří jsou hrazeni kombinovanou kapitačně výkonovou platbou a kteří v roce 2018 měli ve své pravidelné péči alespoň 30 diabetiků (tj. těch, u kterých byl vykázán alespoň jednou výkon 01201), a dále všichni ambulantní poskytovatelé v odbornosti 103 – diabetologie. Podmínkou je, aby se poskytovatelé obrátili s žádostí o účast v programu nejpozději do 15. 9. 2019 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR a uzavřeli nejpozději do 31. 10. 2019 bonifikační úhradový dodatek. Žádné další podmínky nejsou pro vstup do programu VZP PLUS – DIABETES požadovány.

Poskytovatelé, kteří se přihlásí po 15. 9. 2019, nebudou do programu v roce 2019 zapojeni, nicméně budou mít příležitost se do programu zapojit od 1. 1. 2020.

Program VZP PLUS se skládá z různých modulů a je průběžně aktualizován na základě zpětné vazby a dalších jednání s odborníky. Metodika a další informace k programu VZP PLUS - DIABETES jsou dostupné na webových stránkách VZP ČR ZDE

Pokud máte zájem o účast v programu, obraťte se s žádostí o účast nejpozději do 15. 9. 2019 na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která Vám předá více informací a zašle návrh bonifikačního dodatku a seznámí s dalšími kroky, jako je nasmlouvání příslušných signálních výkonů, případně dalších souvisejících výkonů.