SAI - Sdružení ambulantních internistů


SAI - Sdružení ambulantních internistů, je dobrovolné sdružení ambulantních poskytovatelů v oboru 101 – interna a internistů pracujících
v nestátních ambulantních zařízeních. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů a zastupovat je v jednáních s institucemi, které ovlivňují práci
a fungování poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti vnitřního lékařství v segmentu ambulantní péče.

Členem SAI se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku.

Cílem SAI je zajistit pro nestátní ambulantní zařízení odbornosti 101 interna takové podmínky, které přinesou dlouhodobou ekonomickou stabilitu a perspektivu pro rozvoj oboru.

SAI chce úzce spolupracovat s Českou internistickou společností ČLS JEP a jsme přesvědčeni, že toto spojení zajistí jednotný postup při prosazování zájmů oboru interny, jako celku. Nezbytnou podmínkou pro úspěch však je mít dostatečně silný mandát v podobě plných mocí
od poskytovatelů, konkrétně nestátních zdravotnických zařízení. Jsme přesvědčeni, že ambulantní internisté potřebují silnou reprezentaci k prosazování svých společných zájmů a priorit vůči zdravotním pojišťovnám a Ministerstvu zdravotnictví, přičemž pro dosažení úspěchu je nezbytné hrát aktivní roli.

Priority SAI jsou:

  • Aktivní účast v Dohodovacím řízení o úhradách
  • Jednání s pojišťovnami o strategii v oboru
  • Valorizace výkonů
  • Zavedení programů kvality a na ně navázané navýšení úhrad

S prodlužující se střední délkou života narůstá počet polymorbidních pacientů a vyvstává otázka, jak nastavit optimální a efektivní zdravotní péče o ně. V zásadě se nabízí dvě možná řešení: (1) ponechat stávající systém, kdy pacienti v závislosti na počtu chorob navštěvují jednotlivé specialisty nebo (2) zajistit komplexní péči způsobem, kdy hlavní ošetřující lékař péči o pacienta řídí s tím, že slovo „řídí“ samozřejmě neznamená, že jako „dispečer“ pacienta převážně odesílá na jiná pracoviště.

Jsme přesvědčeni, že varianta (2) je z pohledu pacienta i efektivity a finanční udržitelnosti systému tou správnou cestou a všeobecní internisté mají roli hlavních ošetřujících lékařů v péči o polymorbidní pacienty plnit.

Populace ambulantních internistů stárne a v některých regionech začíná být jejich počet kriticky nedostačující a péče hrazená ze zdravotního pojištění přestává být dostupná. S cílem zvrátit tento trend a zajistit, aby „ambulantní interna“ byla atraktivním a dynamickým oborem, do kterého budou nově přicházet absolventi lékařských fakult, si SAI pro období 2020 – 2024 stanovil vizi:

„Interna je silným a prosperujícím oborem, SAI je respektovaným partnerem, ambulantní lékaři v odbornosti jsou ekonomicky zabezpečeni a motivováni participovat na rozvoji oboru“.

Je Vaší svobodnou volbou se rozhodnout, komu svou plnou moc pro zastupování v rámci dohodovacího řízení o úhradách dáte, ale byli bychom rádi, kdybyste zvážili, zda nedat důvěru SAI, přičemž nezáleží na tom, jestli jste nebo nejste jeho členem. Podepsáním nové plné moci se ruší platnost té dříve udělené.

Při Vašem rozhodování prosím zvažte nejen to, kdo Vás bude zastupovat v samotném dohodovacím řízení, ale kdo za Vás bude vyjednávat a bojovat ohledně bonifikací úhrad, valorizací výkonů nebo jednat se zdravotními pojišťovnami při neuhrazení poskytnuté péče. Pokud se rozhodnete udělit plnou moc SAI máte jistotu, že budete mít silného partnera a vyjednavače pro náš obor jak pro Dohodovací řízení, tak mimo něj, což Vám ani SAS ani ČLK nezajistí.

Bližší informace ohledně aktivit SAI a toho, jak konkrétně chceme vizi naplňovat naleznete na webových stránkách SAI: www.saicr.cz