Národní program komplexní interní péče

Česká internistická společnost připravila svůj Národní program komplexní interní péče (NPKIP) v roce 2013.

NPKIP má za cíl zlepšení zdravotní péče v realitě naší země na počátku třetího tisíciletí. Touto realitou je prodlužování věku, tedy stárnutí populace, epidemie metabolických, kardiovaskulárních i dalších neinfekčních onemocnění a suboptimální ekonomická situace. Řešením zdravotní situace významně polymorbidní populace je především komplexní přístup široce orientovaného specialisty, který staví na kvalitně vybudovaném systému primární péče a využívá superspecializované (nákladné) péče v přesně specifikovaných situacích.

Prvním cílem předloženého programu je ve spolupráci především s všeobecnými praktickými lékaři i specialisty dalších oborů včas vyhledávat polymorbidní nemocné a zajistit jim komplexní péči. Velký důraz je kladen na včasnost odhalení nemocí i jejich rizikových faktorů, a tím na prevenci (a vyhledávání) komplikací a polymorbidit. Akceptování programu a jeho uvedení do klinické praxe umožní i nezbytnou kontrolu kvality poskytované péče.

Programu vyjádřili podporu:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP
Česká lékařská komora
Česká asociace sester

NPKIP ke stažení.