Jak udělat z vaší ordinace výkonově orientovanou praxi? ... 3. díl


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v červnu a červenci jsme zveřejnili první dva díly seriálu na téma výkonově orientovaných interních ambulancí. S vědomím ekonomicky ne zcela veselé reality současné ambulantní interny jsme přinesli informace týkající se nasmlouvání kardiologicky laděných výkonů a sonografických vyšetření nejen parenchymatozních orgánů a tělních dutin pro internisty. Připomeňme, že celý seriál vychází z přesvědčení, že jedním z důležitých a prakticky proveditelných způsobů, jak zlepšit ekonomickou realitu interních ambulancí (ruku v ruce se zlepšením diagnostických možností a zvýšením atraktivity ambulancí) je nasmlouvat a začít provádět přístrojové výkony, které jsou již dnes volně sdíleny pro naši odbornost. Ve třetím díle seriálu se budeme zabývat výkony cévní sonografie.

Jedná se o:

  • UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNÉ CÉVY, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ– 89515 – 339 bodů
  • UZ DUPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DVOU A VÍCE CÉV, T. J. MORFOLOGICKÉ A DOPPLEROVSKÉ– 89517 – 970 bodů

A teď si úskalí realizace a nasmlouvání těchto cévních  sonografických výkonů rozebereme tak říkajíc krok po kroku. Výkonové listy všech výkonů, které každý výkon rigorozně popisují, lze nalézt na internetové stránce ZDE

Kódy duplexních cévních vyšetření 89515 a 89517

Výkony duplexní cévní sonografie jsou nepostradatelné pro všechny interní praxe, které se chtějí věnovat pacientům s onemocněním kardiovaskulárního systému, hodí se ale i endokrinologicky či gastroenterologicky zaměřeným interním ambulancím. Jak plyne z jejich názvu, jejich cílem je vyšetřit danou cévu či více cév v 2D módu a popsat strukturální a anatomické odchylky, v barvě, která umožnuje v rámci barevného škálování stanovit směr proudu krve, přítomnost stenozy včetně její kvantifikace, průkazem absence barvy v cévě pak absenci průtoku či perfuze. Vyšetření v tzv. power doppleru pak umožňuje kvantifikaci cévních lézí (stenoz) a také průkaz turbulencí a refluxů.

Výkon 89515, vyšetření jedné tepny, vykazujeme vzácně, při většině vyšetření totiž vyšetřujeme cév více (tedy výkon 89517). Typicky daný výkon vykazujeme při vyšetřování krčních tepen (zde typicky vyšetříme osm tepen, dvě společné krkavice, dvě vnější a vnitřní krkavice a dvě vertebrální tepny, vykazujeme kód 89517). Dalšími typickými vyšetřeními jsou vyšetření břišní aorty a jejich větví, žil zásobující venózní krví játra a jaterních žil a DDŽ v rámci břišní sonografie, vyšetření tepen dolních končetin, mapování chronické žilní nedostatečnosti a vyšetření žil dolních končetin k ověření přítomnosti žilní trombózy.

Cévní sonografie nepatří mezi zvláště snadná vyšetření, platí však, že při vysokém počtu opakování se stávají běžnou rutinou, zvládnutelnou prakticky každým erudovaným internistou.

Základním předpokladem provádění těchto výkonů je kvalitní sonografický přístroj s abdominální (pro vyšetření cév břicha a malé pánve) a lineární (cévní) sondou. Nejlevnější dostupné přístroje pro tato vyšetření začínají od půl milionu korun, přístroje vykazující dostatečnou kvalitu pro spolehlivé vyšetřování pak na milionu korun.

Vedle autocenzurního požadavku na dostatečnou erudici vyšetřujícího někdy zdravotní pojišťovny pro nasmlouvání výkonů 89515 a 89517 vyžadují (vzhledem k tomu, že v registračním listu výkonů je poznámka „pouze na specializovaném pracovišti ambulantně“) doložení specializace. Tu lze prokázat absolvováním cévních sonografických stáží, kterou jsou pravidelně vypisovány na portálu IPVZ a nejčastěji se odehrávají na II. interní kardio-angiologické klinice VFN. Jejich podstatou je absolvování max dvou týdenní stáže, ne zkouška. Samozřejmostí je lékař kategorie L3.

Provádění daného vyšetření je třeba doložit pořízením obrazové dokumentace, na daných snímcích musí být jednoznačně zaznamenána identifikace pacienta (rodné číslo a jméno a příjmení) a datum výkonu. Zaznamenávání přesného pořízení snímku, které je na většině sonografických přístrojů volitelnou modalitou, nedoporučujeme. Obrazovou dokumentaci je možné vést prostřednictvím tiskárny sonografu, to ale z mnoha důvodů nelze doporučit, zlatým standardem je ukládání takto označených snímků do paměti sonografu a v ideálním případě také přímo do medicínského softwaru vašeho PC.

Výkon 89515 má frekvenční omezení dvakrát do měsíce, výkon 89517 nemá žádné frekvenční omezení.

To je z třetího dílu našeho seriálu vše. V příštích dílech přineseme informaci o již brzy zveřejněné Úhradové vyhlášce pro rok 2023 a o lékových limitech a jejich navyšování.

Za sekci Ambulantních internistů ČIS – MUDr. Tomáš Hauer