Jak udělat z vaší ordinace výkonově orientovanou praxi? ... 2. díl


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v červnu jsme zveřejnili první díl seriálu na téma výkonově orientovaných interních ambulancí. S vědomím ekonomicky ne zcela veselé reality současné ambulantní interny jsme přinesli informace týkající se nasmlouvání kardiologicky laděných výkonů pro internisty. Celý seriál vychází z přesvědčení, že jedním z důležitých a prakticky proveditelných způsobů, jak zlepšit ekonomickou realitu interních ambulancí (ruku v ruce se zlepšením diagnostických možností a zvýšením atraktivity ambulancí) je nasmlouvat a začít provádět přístrojové výkony, které jsou již dnes volně sdíleny pro naši odbornost. V tomto díle se budeme zabývat univerzálním mezioborovými sonografickými výkony a příkladem jejich kombinace s výkonem terapeutickým.

Jedná se o:

  • UZ VYŠETŘENÍ POUZE JEDNOHO ORGÁNU V NĚKOLIKA ROVINÁCH – 09135 – 174 bodů
  • UZ VYŠETŘENÍ DVOU ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH– 09137 – 231 bodů
    UZ VYŠETŘENÍ TŘÍ A VÍCE ORGÁNŮ V NĚKOLIKA ROVINÁCH – 09139 – 346 bodů
  • PUNKCE PARENCHYMATICKÉHO ORGÁNU NEBO DUTINY – 09121 – 354 bodů

A teď si úskalí realizace a nasmlouvání těchto universálních sonografických výkonů rozebereme tak říkajíc krok po kroku. Výkonové listy všech výkonů, které každý výkon rigorozně popisují, lze nalézt na internetové stránce ZDE

Universální sonografické mezioborové výkony 09135, 09137, 09139

Jak název napovídá, jedná se o výkony sdílené pro všechny odbornosti. Tyto výkony umožňují vykázat sonografické vyšetření prakticky jakékoliv orgánu (vyjma sonografie prsů), na které si vzpomenete. Vykazuje se taková varianta výkonu, která odpovídá počtu vyšetřených orgánů, vzájemně je nelze kombinovat. Ohodnocení těchto výkonů není kdovíjak bonitní a existují oborově specifické výkony, kterými lze tyto univerzální sonografické výkony nahradit, s podstatně větší bodovou hodnotou, předpokládají ale také vyšší odbornost vyšetřujícího. Dobrým příkladem je například gastroenterologický výkon Sono epigastria s barevným dopplerovským mapováním cév abdominální oblasti (15250), který je hodnocen 826 body, a je dále sdílen pro obor radiologie a zobrazovací metody. Provedete li „stejný“ ultrazvuk břicha jako internista, můžete vykázat UZ vyšetření 3 a více orgánů s hodnotou 354 bodů, což je výrazně méně. Na druhou stranu se neočekává stejně vysoká preciznost a míra detailu při hodnocení.  Dále, provedete li jako internista sonografii břicha a odůvodnitelně navíc vyšetříte např. aortu, dolní dutou žílu a portu, můžete dále (máte li ho nasmlouvaný) vykázat výkon UZ duplexní vyšetření dvou a více cév (89517) a vykázat tak dalších 970 bodů. Je zde tedy prostor pro jistou kreativitu a proto, diverzifikovat provedené a vykázané výkony dle dané situace. Vyšetření párového orgánu se vykazuje jako vyšetření 2 orgánů (typicky sonografie ledvin).

Nasmlouvání daných výkonů předpokládá lékaře kategorie L3 – tedy lékaře se specializovanou způsobilostí z vnitřního lékařství, a dále vlastnictví sonografu. Standardem je jeho vybavení konvexní (abdominální) a lineární (cévní) sondou. Slušný sonograf splňující alespoň nějakou úroveň zobrazení nelze pořídit pod půl milionu korun, vhodné je mířit na kategorii od jednoho milionu výše. Registrační list výkonu nevyžaduje další kvalifikační předpoklady, při rutinním provádění sonografie břicha bychom se z odborných i forenzních důvodů přikláníme k získání funkční licence ČLK abdominální sonografie.

Samozřejmým požadavkem, který je stejný pro všechny sonografické výkony, je archivace obrazové dokumentace ze sonografu s rodným číslem pacienta a datem provedení vyšetření ideální v digitální podobě, nutností je také zálohování dat.

Pomocí těchto 3 sonografických výkonů provádíme sonografie štítnice, pleurálních dutin a plic, orgánů břicha a malé pánve, sonografie kloubů a měkkých tkání (včetně diferenciální diagnostiky kožních lézí a rezistencí) . Přínos pro interní ambulance různých zaměření je tedy zcela zjevný a jejich provádění v interních ambulancích je zásadně vhodné i z čistě medicínského hlediska a nabízí obrovský benefit pro pacienty. To dále zvyšuje atraktivitu a odbornost dané praxe.

Vhodným navazujícím výkonem je pak například výkon s názvem Punkce parenchymatického orgánu či dutiny (09121, 354 bodů), které nám s minimem nákladů (desinfekce, jehla, stříkačka) umožňuje po předchozím UZ vyšetření bezpečné a navigované punkce různých kožních abscesů, seromů, bakerových cyst apod. Výkon je dobře hodnocen a je zásadním benefitem pro pacienta. Jeho provádění bez předchozí UZ identifikace léze pak není bezpečné a pohledem moderní medicíny není ani lege artis.

To je z druhého dílu naší serie o výkonech sdílených pro internu vše. Závěrem je třeba zopakovat, že nově nasmlouvané výkony se dle Úhradové vyhlášky po dobu 24 měsíců hradí plně mimo PURO a následně se stávají jeho součástí. Toto je tedy nesmírně důležitý a efektivní způsob, jak hodnotu PURO zvýšit. Pozor však na různé úhradové dodatky a přípisy v přílohách č. 2, které tento Vyhláškou definovaný princip mohou změnit.

Příště se podíváme na „cévní výkony“, které jsou pro internu také sdíleny.

Za sekci Ambulantních internistů ČIS – MUDr. Tomáš Hauer