Historie ČIS 


Po 2. světové válce v letech 1946 – 1953 se jednotná Lékařská společnost JEP vzhledem k vznikajícím a rychle se rozvíjejícím jednotlivým oborům a podoborům začala štěpit na jednotlivé sekce LS JEP. Tak vznikla i sekce vnitřního lékařství.

Samostatná Česká internistická společnost vznikla v roce 1953. Jejím prvním předsedou byl prof. MUDr. Antonín Vančura. Po jeho předčasné smrti v roce 1956 se stal předsedou prof. MUDr. Jiří Syllaba, po něm pak následovali doc. MUDr. Otto Riedl, prof. MUDr. Karel Bobek, prof. MUDr. František Hendrych, prof. MUDr. Vladimír Pacovský, prof. MUDr. Karel Horký a prof. MUDr. Richard Češka.

Po dobu společného státu byla konstituována jako Československá internistická společnost, po vzniku federativního uspořádání ČSFR řídila činnost Česko-Slovenské internistické společnosti koordinační rada složená z předních členů výborů obou národních společností. Po rozpadu ČSFR došlo i k rozdělení ČSIS na dvě rovnoprávné společnosti, a tak v roce 1993 vznikla ČIS a SIS. Dodnes pokračuje spolupráce našich společností v rámci pořádání společných akcí, konferencí a sjezdů.

Na paměť významných českých a slovenských internistů byla založena tradice slavnostních jubilejních přednášek:

  • Thomayerova přednáška ve Spolku lékařů českých v Praze.
  • Vanýskova přednáška a Vanýskovy dny ve spolupráci se Spolkem lékařů českých v Brně.
  • Dérerova přednáška v Bratislavě (zajišťuje SIS).

ČIS má bohatou a dlouholetou tradici v pořádání odborných a vědeckých akcí. 

Internistické sjezdy a konference byly většinou třídenní a byly pořádány od roku 1956, střídavě každé dva roky na různých místech republiky vždy se zaměřením na jedno nosné téma. Od roku 1992 do roku 2003 se pak ustálilo pořádání „Kongresů interní medicíny pro lékaře v praxi“ ve Zlíně. Od roku 2004 pak tuto štafetu převzala střídavě Praha a Brno, kde se pořádají „Kongresy České internistické společnosti“ zaměřené již mnoho tematicky.

V minulosti bylo od roku 1960 do roku 1998 uspořádáno celkem 109 Internistických dnů, což byly jednodenní akce, konané několikrát do roka v různých místech ČR a SR, každoročně v březnu pak Vanýskův den v Brně.

Dny mladých internistů organizuje SIS ve spolupráci s ČIS, dříve probíhaly v Košicích. V roce 1999 se ČIS a SIS dohodly na střídavém pořádání těchto dnů v Martině a Olomouci.

Od roku 2009 pořádá ČIS se společností každoročně 2 cykly odborných seminářů pro lékaře Interna Informans v cca 6 městech po celé České republice.

Z mezinárodních akcí je potřeba jmenovat organizaci kongresu Evropské Federace Interní Medicíny (EFIM), který se konal v Praze v roce 2013 a dále opakovanou organizaci kongresů Prague European Days of Internal Medicine (PEDIM), které byly organizovány od roku 2014 každé 2 roky.