Dny mladých internistů 2024


Termín konání

Místo konání

6. - 7. 6. 2024

Hotel Turiec, Martin

41. DNY MLADÝCH INTERNISTŮ V MARTINĚ                

Ve dnech 6. a 7. června 2024 se v Martině uskutečnily 41. dny mladých internistů s mezinárodní účastí.

Odborný program byl organizován pod patronací Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS), České internistické společnosti ČLS JEP (ČIS), a se záštitou Jesseniové Lékařské fakulty UK v Martině, Univerzitní nemocnice v Martině a Spolku lékařů v Martině. Organizace kongresu se tradičně ujala I. interní klinika FN a Jesseniovy Lékařské Fakulty v Martině. Garantem setkání byl přednosta kliniky, prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin. Organizaci zajišťovala firma A-medi management, s.r.o. společně s pracovníky pořádající kliniky.

41. dnů mladých internistů se účastnilo kolem 120 mladých lékařů s 60 příspěvky, z toho 19 příspěvků pocházelo ze českých pracovišť (Olomouc, Frýdek-Místek, Ostrava, Praha, Písek, Třinec, České Budějovice, Nový Jičín). Odborný program byl rozdělen do 7 dílčích bloků dle tématiky příspěvků a probíhal v kongresovém zázemí hotelu Turiec. Zařazeno bylo též 5 firemních sympozií zaměřených na aktuální pokroky ve farmakoterapii různých interních onemocnění. S velmi příznivou reakcí se setkalo uspořádání workshopu „Point of Care Sonografia“, kde měli účastníci možnost vyzkoušet si ultrazvukovou diagnostiku akutních stavů vyskytujících se v běžné denní praxi.

Aktivní účastníci setkání měli po oba dny intenzivní odborný program. Zazněla řada tematických prací, zajímavých kazuistik i přehledů, prezentovány byly i zpracované metaanalýzy studií. Lze s uspokojením konstatovat neustále se zvyšující úroveň sdělení jak po stránce obsahové, tak formální. Ve všech sekcích panovala přátelská atmosféra a do diskuse se zapojila řada mladých internistů.

Na závěr pátečního programu byly uděleny i hlavní ceny. Rozdělení cen nebyl vzhledem k vysoké úrovni prezentací jednoduchý úkol. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Zimní školu mladých internistů EFIM.

Oceněná sdělení

Účastníci z ČR:

1. cena - Cena předsedy České internistické společnosti

Cesnaková Konečná A et al. (Třinec, Ostrava): Fibrilace síní jako významný prediktor časné rehospitalizace pro srdeční selhání u pacientů po MitraClip-u

2. cena - Cena České internistické společnosti

Langner J et al. (Frýdek-Místek): Výskyt a rizikové faktory přehlédnutého karcinomu v horní části  zažívacího traktu (PEUGIC) 2013-2023 – retrospektivní observační studie

Cena přednosty III. interní kliniky NRE, Fakultní nemocnice Olomouc udělena 2 pracím:

Skoumalová A et al. (Olomouc): Intersticiální plicní onemocnění u pacientů se systémovou sklerodermií: asociace mezi fenotypy imunitních buněk v periferní krvi a fenotypem onemocnění

Červenka A et al. (Frýdek-Místek): Analýza výskytu a léčby infekční endokarditidy v okresní nemocnici v roce 2023.

Účastníci ze SR:

1. cena - předsedy Slovenskej internistickej spoločnosti

Péč MJ et al. (Martin): Využitie rotačnej tromboelastometrie na hodnotenie hemostázy u pacientov so psoriázou: pilotná prospektívna štúdia

2. cena -  Slovenskej internistickej spoločnosti

Lazúrová Z et al. (Martin): Úloha adenozínu a jeho degradačných enzýmov – adenozíndeaminázy a adenozínkinázy v patogenéze vazovagálnej synkopy

Cena přednostů I. internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine udělena rovněž 2 pracím:

Ürgeová A et al. (Košice, Praha): Vplyv génových variantov na efekt liečby inhibítormi DPP-4

Prokopič M et al. (Marin, Iasi): Bariéry v starostlivosti o IBD pacientov v strednej a východnej Európe: regionálne-špecifická analýza

Vzhledem k vysoké úrovni příspěvků bylo rozhodnuto ještě o udělení Ceny společnosti A-amedi:

Beláková KM et al. (Martin): Hodgkinov lymfóm v tehotenstve

Brutvan T. (Praha): Využití tandemové hmotnostní spektrometrie (2D-LC-MS/MS) v diagnostice a sledování Cushingova syndromu

Ocenění získala rovněž studentská práce:

Kollár A. (Martin): Roxadustat v liečbe sekundárnej anémie pri chronickej chorobe obličiek

Setkání bylo uzavřeno předáním cen, poděkováním organizátorům, sponzorům a zhodnocením konference hlavním garantem, prof. MUDr. Mariánem Mokáněm, DrSc., a organizátorem příštího ročníku Dnů mladých internistů, prof. MUDr. Pavlem Horákem, CSc., který zároveň pozval všechny přítomné k účasti na 42. dnech mladých internistů pořádaných III. interní klinikou - NRE FN a UP v Olomouci v příštím roce.

MUDr. Jiří Orság, Ph.D.
III. interní klinika LF UP a FN Olomouc