Výběr z nových doporučení ESC 2023

Výběr z nových doporučení ESC 2023

Letošní Kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC), který se konal 25. - 28. srpna 2023 v Amsterdamu, navštívilo přes 30 tisíc lékařských odborníků z celkem 175 zemí (6 tisíc účastníků prezenčně a více než 24 tisíc účastníků online). Kongres přinesl řadu nových doporučení včetně aktualizace Doporučení ESC 2021 zaměřeného na srdeční selhání. Výběr nejzajímavějších novinek v oblasti nových doporučení prezentovaných na kongresu přinášíme v následujícím textu.

2023 Aktualizace doporučení ESC z roku 2021 pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání přichází již letos, pouhé dva roky od vydání předchozích doporučení. Důvodem jsou významná data a poznatky z recentních klinických studií, jejichž přínos je tak zásadní, že odkládat jejich implementaci do klinických doporučení by bylo neetické.

Jednou z takových studií je studie STRONG-HF, která výrazně mění strategii léčby pacientů hospitalizovaných pro akutní srdeční selhání. Nově je doporučeno včasné zahájení intenzivní terapie a rychlá titrace léčby již před propuštěním pacienta, a poté během kontrolních návštěv v prvních šesti týdnech po hospitalizaci. Tento postup snižuje riziko rehospitalizace a mortalitu pacientů o 34 %. Během 6týdenní titrace léčby je třeba sledovat příznaky a známky kongesce, kontrolovat krevní tlak a srdeční frekvenci, hladiny NT-proBNP, draslíku a eGFR, které mohou signalizovat nutnost změn léčby.
Další významnou novinkou je rozšíření použití inhibitorů SGLT2 (dapagliflozin, empagliflozin) u pacientů s chronickým srdečním selháním. Léčba glifloziny (inhibitory SGLT2) je nyní doporučena nejen u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF), jak tomu bylo doposud, ale také u pacientů se srdečním selháním s mírně sníženou (HFmrEF) a zachovanou ejekční frakcí (HFpEF).1

Doporučení ESC 2023 pro management kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem se věnují nejen změnám životního stylu ke snížení rizika výskytu kardiovaskulárních (KV) onemocnění, ale také novým postupům pro včasný záchyt srdečního selhání u diabetiků. Pacienti s diabetem mají 2-4x vyšší riziko rozvoje srdečního selhání ve srovnání s pacienty bez diabetu. Nová doporučení ESC 2023 zdůrazňují screening symptomů a známek srdečního selhání při každé kontrole diabetika. Nález byť jediného ze symptomů (dušnost, námahová dušnost, únava, nevýkonost...) nebo známek srdečního selhání (nárůst hmotnosti, periferní otoky, plicní chrůpky, atd.) by měl vést ke stanovení NT-proBNP. Pomocí tohoto kardiomarkeru lze detekovat pacienty s rozvíjející se srdeční dysfunkcí, provést doplňující vyšetření a včas zahájit léčbu srdečního selhání. U této populace pacientů se také každoročně doporučuje screening chronického onemocnění ledvin. Doporučení poprvé popisuje oportunní screening fibrilace síní pomocí palpace pulsu nebo EKG u pacientů s diabetem ve věku 65 a více let. Oportunní screening se doporučuje také u osob mladších 65 let pokud jsou přítomny další rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak. Novinkou je také doporučení k pravidelnému měření krevního tlaku u všech pacientů s diabetem za účelem zjištění a léčby hypertenze a snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.2

Doporučení ESC 2023 pro kardiomyopatie pokrývá všechny fenotypy vrozených kardiomyopatií a představuje tak historicky první komplexní postup pro jejich diagnostiku a léčbu. V rámci diagnostiky je akcentováno použití zobrazovacích technik (echokardiografie, magnetická rezonance), a v indikovaných případech také genetické testování pacienta, včetně rodinných příslušníků. Důraz je kladen na multidisciplinární přístup k pacientům, především s ohledem na extrakardiální projevy kardiomyopatií (např. neurologické, neuromuskulární, oftalmologické, nefrologické) a integraci lékařských odborníků, kteří se věnují kardiogenetice (specialisté v oborech kardiologie, genetiky, patologie, psychologie).3

Všechna doporučení ESC jsou k dispozici na internetových stránkách ESC Clinical Practice Guidelines.

Reference:

  1. McDonagh TA, et al. Eur Heart J . 2023 Oct 1;44(37):3627-3639.
  2. Arbelo E, et al. Eur Heart J. 2023 Aug 25;ehad194.
  3. Marx N, et al. Eur Heart J. 2023 Aug 25;ehad192.

Vysvětlivky:
     SGLT2 = sodíko‑glukózový kotransportér 2

TE-CZ-00061