Studie DAPA-CKD splnila primární cíl

Studie DAPA-CKD splnila primární cíl: dapagliflozin prokázal zlepšení renálních parametrů a snížení celkové mortality u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, nezávisle na přítomnosti diabetu.

Jedná se o první studii s SGLT-2 inhibitorem, sledující vliv na CKD u pacientů s či bez diabetu. Prospěch z léčby byl prokázán nezávisle na přítomnosti diabetu, je proto pravděpodobné, že se pro pacienty s tímto onemocněním nabízí zcela nová účinná léčba nad rámec dnešní standardní terapie.

Studie DAPA-CKD a její výsledky byly představeny na Hot Line Session v rámci kongresu Evropské kardiologické společnosti ESC 2020 30. srpna 2020. 

Téma(ta): Kardiologie

Sophia Antipolis, Francie – 30.8.2020: Dapagliflozin snižuje riziko selhání ledvin, úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo hospitalizace z důvodu srdečního selhání a také úmrtnost ze všech příčin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin s diabetem 2. typu nebo bez něj. To je hlavní výsledek studie DAPA-CKD, která byla dnes představena na Hot Line Session v rámci kongresu Evropské kardiologické společnosti ESC 2020.1

Studie DAPA-CKD testovala hypotézu, že léčba dapagliflozinem je účinnější než placebo při snižování rizika renálních a kardiovaskulárních příhod u pacientů s chronickým onemocněním ledvin (s diabetem 2. typu nebo bez něj). Jedná se o pacienty, kteří již dostávají jako základní terapii stabilní dávku buď inhibitoru enzymu agiotenzin-konvertázy (ACE), nebo blokátoru receptorů pro angiotenzin (ARB).2

Primárním kompozitním cílem studie DAPA-CKD bylo zhoršení renální funkce (definované jako trvalé snížení odhadované glomerulární filtrace [eGFR] o ≥ 50 % nebo nástup terminálního selhání funkce ledvin – ESKD) nebo úmrtí z kardiovaskulárních či renálních příčin.

Sekundárními cílovými parametry byly – v hierarchickém pořadí: 1) kompozitní cíl zahrnující zhoršení renální funkce (definované jako trvalé snížení odhadované glomerulární filtrace [eGFR] o ≥ 50 % nebo nástup terminálního selhání funkce ledvin – ESKD) nebo úmrtí z důvodu selhání ledvin; 2) kompozitní cílový parametr zahrnující hospitalizaci z důvodu srdečního selhání a kardiovaskulární smrt a 3) úmrtnost ze všech příčin.

Do studie bylo zařazeno celkem 4 304 pacientů ve věku 18 let a více z 386 lokalit v 21 zemích. Všichni pacienti měli hodnotu eGFR ≥25 a ≤75 ml/min/1,73m2, dále měli poměr albuminu ke koncentraci kreatininu v moči (ACR) mezi ≥ 200 mg/g a ≤ 5 000 mg/g a zároveň byli léčeni stabilní, maximální tolerovanou dávkou ACE-inhibitoru nebo ARB (pokud neměli kontraindikaci) po dobu nejméně čtyř týdnů.

Pacienti byli randomizováni do skupiny s 10 mg dapagliflozinu, respektive do skupiny s placebem, přičemž obě látky byly podávány jednou denně jako doplněk ke standardní léčbě (tj. k ACE-inhibitoru nebo ARB). Průměrný věk účastníků byl 61,8 let a 66,9 % pacientů byli muži. Celkem 2 906 (tj. 67,5 %) pacientů mělo diabetes 2.typu.

Dapagliflozin snížil oproti placebu všechny tři sekundární cílové parametry. Hodnoty poměru rizik u jednotlivých parametrů byly následující: 1) zhoršení funkce ledvin nebo úmrtí na selhání ledvin: 0,56 (95% interval spolehlivosti CI 0,45–0,68; p <0,0001); 2) hospitalizace pro srdeční selhání nebo kardiovaskulární smrt: 0,71 (95% CI 0,55–0,92; p = 0,0089) a 3) úmrtnost ze všech příčin: 0,69 (95% CI 0,53–0,88; p = 0,0035).

Bezpečnost a snášenlivost dapagliflozinu byla v souladu s jeho zavedeným profilem. Ve skupině s placebem bylo 5,7 % pacientů, kteří přestali brát testované léčivo kvůli nežádoucí příhodě, a 33,9 % pacientů, kteří zaznamenali závažnou nežádoucí příhodu. Ve skupině s dapagliflozinem byl podíl pacientů s těmito příhodami srovnatelný (5,5 %, respektive 29,5 %). Diabetická ketoacidóza nebyla hlášena u žádného pacienta ve větvi s dapagliflozinem a vyskytla se u dvou pacientů ve skupině s placebem. U pacientů bez diabetu 2. typu nebyla pozorována diabetická ketoacidóza ani závažná hypoglykemie.

Autor studie, profesor Hiddo J.L. Heerspink z Univerzitního lékařského centra Groningen v Nizozemsku, uvedl: „Studie DAPA-CKD ukázala, že dapagliflozin snižuje riziko zhoršení funkce ledvin nebo úmrtí na kardiovaskulární onemocnění nebo onemocnění ledvin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin s diabetem 2. typu i bez něj. Výsledky ukazují, že léčivo může být přínosné při léčbě pacientů s chronickým onemocněním ledvin, kteří potřebují lepší možnosti léčby. “