Stanovisko k použití přípravku EVUSHELD v preexpoziční profylaxi covidu-19

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO
k použití přípravku EVUSHELD v preexpoziční profylaxi covidu-19
(31.1.2022)


Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)
Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP
Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP
Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČLS JEP
Česká společnost pro orgánové transplantace (SOT) ČLS JEP
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP
Česká hematologická společnost (ČHS) ČLS JEP


Infekce SARS-CoV-2 je u osob s vrozeným či získaným imunodeficitem spojena s vyšším rizikem závažného průběhu či smrti. Očkování proti covidu-19 je u pacientů užívajících imunosupresivní léčbu méně účinné a imunitní odpověď nemusí být dostatečná. Monoklonální protilátky tixagevimab a cilgavimab obsažené v přípravku EVUSHELD se váží na nepřekrývající se epitopy receptor binding domény (RBD) spike proteinu SARS-CoV-2 a brání vazbě viru na ACE2 receptor hostitelské buňky. Klinické studie prokázaly jejich účinnost v preexpoziční profylaxi covidu-19 u osob ve zvýšeném riziku nákazy a progrese do závažného průběhu nemoci. Zachovávají si účinnost proti variantě omikron.