Stanovisko k použití antivirotik u covidu-19

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO
k použití antivirotik v léčbě a prevenci progrese covidu-19
(14.7.2022)


Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)
Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP
Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) ČLS JEP

Antivirotika působící proti SARS-CoV-2 jsou účinným nástrojem k omezení následků pandemie covidu-19. Mají různou strukturu a mechanismus účinku. V klinických studiích prokázaly účinnost také proti progresi covidu-19 do závažné formy vyžadující hospitalizaci u osob ve zvýšeném riziku
závažného průběhu onemocnění, pokud jsou podány v časné fázi nákazy. Antivirotika nejsou náhradou vakcinace proti covidu-19, která je jediným dlouhodobým prostředkem k získání specifické imunity. Výše uvedené odborné společnosti se shodly na následujících doporučeních s cílem zajistit dostupnost a správné používání antivirotik u covidu-19.