Stanovisko k monoklonálním protilátkám

MEZIOBOROVÉ STANOVISKO
k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi COVIDu-19

(4.1.2022)

Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)
Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP
Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP
Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) ČLS JEP
Česká společnost pro orgánové transplantace (SOT) ČLS JEP
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP
Česká neurologická společnost (ČNS) ČLS JEP

Monoklonální protilátky (MAB) proti covidu-19 jsou rekombinantní humánní neutralizační protilátky proti různým epitopům receptor binding domény (RBD) spike proteinu SARS-CoV-2, které brání vazbě viru na ACE2 receptor hostitelské buňky. V klinických studiích prokázaly MAB (bamlanivimab, etesevimab, casirivimab, imdevimab, regdanvimab) účinnost proti progresi covidu-19 do závažné formy vyžadující hospitalizaci u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění, pokud jsou podány v časné fázi nákazy. V případě dvojkombinace casirivimabu s imdevimabem či bamlanivimabu s etesevimabem jsou k dispozici doklady o účinnosti v postexpoziční profylaxi u rizikových osob, které byly v úzkém kontaktu s osobou infikovanou SARS-CoV-2. Monoklonální protilátky nejsou náhradou vakcinace proti covidu-19, která je jediným dlouhodobým prostředkem k získání specifické imunity.

Výše uvedené odborné společnosti se shodly na následujících doporučeních s cílem zajistit účelné podávání monoklonálních protilátek v České republice.

Úprava ke 4. 1. 2022 vzhledem k variantě omikron

Monoklonální protilátky a omikron

Žádná z monoklonálních protilátek dostupná t.č. v ČR (bamlanivimab, etesevimab, casirivimab, imdevimab, regdanvimab, samostatně či v kombinaci) nemá neutralizační aktivitu vůči variantě omikron SARS-CoV-2.

Za současné epidemiologické situace lze tyto protilátky podávat takto:

■ ideálně se znalostí varianty SARS-CoV-2 u infikované osoby, pak se podávají MAB při průkazu varianty delta

■ není-li dostupný výsledek diskrimačního PCR, lze podat MAB v nejlepším zájmu pacienta pouze tehdy, pokud výskyt varianty omikron v ČR / v regionu dle údajů ÚZIS nepřesáhne 50%

■ pokud záchyt varianty omikron v ČR / v regionu přesáhne 50% vyšetřených vzorků, lze podávat MAB pouze osobám, u nichž byla prokázána varianta delta

■ osobě s variantou omikron, která splňuje indikační kritéria k podání monoklonálních protilátek, je nabídnuto užívání antivirotik (molnupiravir, nirmatrelvir, remdesivir)

Pozn.: při interpretaci mutací uvedených v databázi ISIN (výsledek diskriminačního PCR testu u pacienta) lze použít orientační algoritmus:
● varianta delta: současná přítomnost mutací L452R + P681R
● varianta omikron: mutace K417N

V aplikaci ISIN (Pacienti COVID19) je nově na detailu pacienta v sekci „Žádanky a testy“ zobrazen v případě provedení diskriminačního PCR testu i výsledek tohoto vyšetření, respektive kódy mutací zjištěné v rámci diskriminačního PCR vyšetření.