Speciální vydání časopisu Cor et vasa "CASE REPORTS"

Speciální vydání časopisu Cor et vasa "CASE REPORTS" 


Rádi bychom vás informovali o speciálním vydání časopisu Cor et Vasa "CASE REPORTS", které vyšlo ku příležitosti XXVII. výročního kongresu České kardiologické společnosti. Speciální vydání je dostupné také na webových stránkách ČIS. 

Úvodní video ke speciálnímu vydání časopisu Cor et Vase připravil pan profesor Miloš Táborský. Celé číslo v PDF je ke stažení níže. 

Jednotlivé kazuistiky si můžete přečíst níže:

Dlouholeté užívání dabigatranu u pacientky starší 80 let bez vlivu na snížení renálních funkcí či kvalitu života 

L. Janušová

Níže uvedená kazuistika se zabývá vlivem dabigatranu u pacientky starší 80 let na snížení renálních funkcí či kvalitu života. V té době je pacientka dispenzarizována v nefrologické ambulanci pro chronickou renální insuficienci G2 A2 dle KDIGO (Kidney Disease: Improving Global outcomes), v roce 2010 je vyšetřována pro prvozáchyt fibrilace síní s nutností řešení následné antikoagulační terapie. Víme, že asi jedna třetina pacientů s fibrilací síní trpí významným onemocněním ledvin a že snížená renální funkce je rizikovým faktorem vzniku tromboembolických příhod, ale také se zvyšuje riziko krvácení. Nová antikoagulancia u pacientů s renální insuficiencí by mohla představovat lepší účinnost a menší riziko vzniku tromboembolických příhod. © 2019, ČKS.

Recidivující forma tromboembolické nemoci (TEN) při nedostatečně účinné antikoagulační terapii 

T. Kvasnička

Předkládaná kazuistika ukazuje případ 47letého pacienta, který byl předoperačně (plastika vazu LCA kolene levé dolní končetiny [LDK]) hodnocen z hlediska rizika tromboembolické nemoci (TEN) jako nízkorizikový a u kterého došlo k pooperační manifestaci hluboké žilní trombózy (HŽT) (pooperačně nebyl zajištěn žádnou tromboprofylaxí). Byla u něho prokázána FV leidenská mutace v heterozygotní konstituci. Pacient byl od počátku léčen apixabanem (Eliquis), v souladu s doporučovanými dávkovacími standardy dle SPC. Po redukci dávky přípravku Eliquis po šesti měsících terapie byla zjištěna recidiva HŽT ve formě ileofemorální flebotrombózy LDK současně s bilaterální plicní embolizací. Kalibrovaná monitorace antiXa (IU/ml) pro apixaban ukázala nedostatečný efekt léčby. Důvodem recidivy TEN z našeho pohledu byla tedy nedostatečně účinná antikoagulační terapie s apixabanem v redukované dávce 2,5 mg 2× denně. Byla dále zvolena terapie přípravkem Pradaxa v dávce 2× 150 mg denně v indikaci prevence rekurence TEN. Terapie je monitorována pomocí kalibrovaných testů (Hemoclot). Léčba je efektivní, bez krvácivých komplikací a je volena jako terapie dlouhodobá. © 2019, ČKS.

Když se nám NOAC nehodí... 

R. Havlíček

S rostoucím počtem pacientů užívajících antikoagulační terapii přirozeně přibývá i případů, kdy lékař musí akutně řešit situace, kdy je tato léčba komplikujícím faktorem. S rozšiřujícím se portfoliem této skupiny léčiv pak stoupá i nutnost být obeznámen se stále se rozšiřujícími možnostmi, jak účinky antikoagulancií bezpečně a bezodkladně eliminovat. Kazuistika popisuje 62letého muže, který byl přivezen záchrannou službou pro akutní mozkovou příhodu. Zásadní v celém rozhodovacím algoritmu byla informace o užívání dabigatranu pro předchozí plicní embolii. © 2019, ČKS.

„Double bedside sonography“ diagnostika a léčba závažné plicní embolie u pacienta po operaci meningeomu 

A. Novák, P. Vondráček, J. Mayer

Tromboembolická nemoc je závažné, život ohrožující onemocnění s incidencí kolem 100–200 případů na spádovou oblast 100 000 obyvatel. Správná a rychlá diagnostika má pozitivní dopad na osud pacienta. Tímto sdělením chceme ukázat na „ultrarychlou diagnostiku“ pomocí echokardiografie a duplexní sonografie žil pacienta s hemodynamicky významnou plicní embolií, pokud jsou tyto ultrazvukové metody okamžitě k dispozici, takzvaně bedside. Proto tento přístup označujeme jako „double bedside sonography“. Přímý průkaz trombu v hlubokých žilách dolních končetin v kontextu s echokardiografickým nálezem a klinickým obrazem umožní okamžitou antikoagulační nebo trombolytickou léčbu, bez nutnosti CT angiografie plicnice. Její provedení může znamenat zbytečnou časovou prodlevu. Dále v této kazuistice chceme ukázat na diferenciální diagnostiku vůči akutnímu infarktu myokardu. EKG vyšetření rychlou lékařskou službou imitovalo téměř typickými elevacemi úseku ST v hrudních svodech V1–V3 akutní infarkt myokardu a bylo konzultováno se spádovou katetrizační laboratoří kardiologického oddělení. © 2019, ČKS

„Pepo, neblbni“ aneb jak nepřipravit pacienta na perorální antikoagulaci o účinnou léčbu akutní ischemické CMP 

P. Sternthal

Prevence ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) je jedním z hlavních důvodů, proč pacientům s fibrilací síní a riziky (dle skóre CHADS-VASc) podáváme antikoagulační terapii. Přesto tato terapie není 100% ochranou před iCMP, a tak se i v době přímých perorálních antikoagulancií (DOAC) občas setkáme s pacientem, který prodělá iCMP i přes podávanou antikoagulační léčbu. Důvody mohou být různé, důležitá je však možnost podání adekvátní účinné terapie (systémové trombolýzy) vždy, když je to možné. Tak je tomu i v kazuistice, kdy pacient dlouhodobě léčený DOAC prodělá akutní iCMP a je i přes tuto terapii léčen systémovou trombolýzou. © 2019, ČKS.

Páteční syndrom aneb první zkušenosti s podáním Praxbindu na našem oddělení 

J. Kordík

Idarucizumab, monoklonální protilátka fungující jako antidotum dabigatranu, vykazuje jednu značnou výhodu. Podání idarucizumabu není totiž časově omezené. Jeho účinku v zastavení krvácení může být tedy využito i později v terapeutickém procesu. A to i po několika dnech od příjmu pacienta, po získání validních anamnestických informací, kterých nebylo možné na akutním interním příjmu dosáhnout. © 2019, ČKS.

Opakované podání idarucizumabu u nemocného se srdeční tamponádou 

M. Hromádka, V. Pechman, O. Sirotek, R. Rokyta

V kazuistice prezentujeme případ 78letého diabetika léčeného dabigatranem pro fibrilaci síní, jehož stav byl komplikován urosepsí s náhlým kolapsem a hypotenzí. Při echokardiografickém vyšetření byla na interním pracovišti zjištěna srdeční tamponáda. Po překladu na naši kliniku zjištěn dilutovaný trombinový test (dTT) 700 ng/ml. Byl podán idarucizumab s promptní normalizací dTT s možností provedení perikardiocentézy. Pro progresi renálních parametrů s oligurií byla indikována hemodialýza, s odstupem 24 h po podání idarucizumabu byla hodnota dTT 479 ng/ml, proto byla podána druhá dávka idarucizumabu. Za 48 h po podání druhé dávky idarucizumabu a přes prováděnou hemodialýzu byla hodnota dTT 410 ng/ml. Vzhledem k potřebě vyjmutí perikardiálního drénu byla podána třetí dávka idarucizumabu. Ani tento zákrok nebyl komplikován krvácením. Při komplexní léčbě se postupně normalizovala diuréza a zlepšily renální parametry, nemocný byl propuštěn na nízkomolekulárním heparinu. Invazivní zákroky nebyly komplikovány krvácením. rekurentní vysoké hodnoty dabigatranu přisuzujeme redistribuci dabigatranu mezi intravaskulárním a extravaskulárním prostorem a současnému akutnímu renálnímu selhání. © 2019, ČKS.

Efektivnost idarucizumabu u spontánního intrakraniálního krvácení 

S. Jakubíček, M. Reif

Spontánní intracerebrální hemoragie (ICH) představují závažné onemocnění. Až 40 % pacientů umírá v průběhu prvních 30 dnů. Roční mortalita je až 50 %. Nejčastějším rizikovým faktorem je arteriální hypertenze, která v důsledku hypertenzní arteriolopatie na podkladě hypertrofie a degenerace v tunica media malých tepen a fibrinoidní nekrózy může indukovat vznik hematomu lokalizovaného v hlubokých mozkových strukturách, jako např. bazální ganglia, thalamus, pons. Pacienti užívající dlouhodobě antikoagulaci mají vyšší riziko progrese hematomu, a tím i horšího klinického stavu. Základním terapeutickým postupem u těchto pacientů je tedy snaha o rychlé zrušení antikoagulačního účinku, které bývá u v současnosti hojně používaných nových perorálních antikoagulancií (NOAC) problémem. Dabigatran je jediný lék ze skupiny NOAC, který má v klinické praxi dostupné účinné antidotum – idarucizumab (Praxbind). Nedávný klinický výzkum prokázal, že u pacientů s ICH při terapii dabigatranem může idarucizumab zabránit růstu hematomu a zlepšit výsledný klinický stav pacienta. © 2019, ČKS.

Reverze antikoagulačního účinku dabigatranu u pacienta s poruchou kardiostimulátoru 

M. Polák

Kazuistika popisuje pacienta s implantovaným kardiostimulátorem, u kterého se objevila porucha stimulace po provedení elektrické kardioverze pro perzistující fibrilace síní. Vzhledem k antikoagulační terapii přímými perorálními antikoagulancii (DOAC) a nutnosti zajištění pacienta dočasnou transvenózní stimulací byla nutná reverze antikoagulačního účinku. Ta u pacienta byla jednoduchá díky možnosti podání specifického antidota idarucizumabu. Reverze pak umožnila bezpečné provedení urgentního výkonu i následné revize kardiostimulačního komplexu. © 2019, ČKS.

První zkušenost s použitím idarucizumabu při transplantaci jater 

L. Husová

Budd-Chiariho syndrom je závažným stavem, který u chronického průběhu vede k rozvoji jaterní cirhózy. Antikoagulační léčba tohoto syndromu je plně indikována a v léčbě lze užít dabigatran. Pokročilá jaterní cirhóza v důsledku tohoto onemocnění může být indikací k transplantaci jater. V tomto případě je velkou výhodou existence antidota dabigatranu (idarucizumab) s cílem upravit koagulační poměry a zabránit krvácivým projevům. Uvedená kazuistika popisuje první zkušenost s idarucizumabem v souvislosti s transplantací jater u pacientky s Budd-Chiariho syndromem. Jde o výjimečný případ jak z hlediska indikace k transplantaci jater u nemocných s Budd-Chiariho syndromem, tak v užití idarucizumabu před náročnou operací, jako je transplantace jater. © 2019, ČKS.