Riziko chirurgického výkonu po KV příhodě

Jak se v průběhu času snižuje riziko chirurgického výkonu po prodělané mozkové nebo kardiální vaskulární příhodě?

 

Rozsáhlá citovaná studie se zabývala výše položenou otázkou, jak dlouho trvá zvýšené riziko chirurgických výkonů od prodělané cerebro nebo kardiovaskulární příhody na třicetidenní postoperační mortalitu. Jednalo se o zatím nepochybně nejrozsáhlejší dlouhodobou retrospektivní populační kohortovou studii čerpající ze statistických dat Národní zdravotní služby v Anglii v rozmezí let 2007 až 2018. Primárně sledovaným ukazatelem byla třicetidenní mortalita po operačním výkonu.

Analyzováno bylo 877 430 pacientů s prodělanou cévní mozkovou nebo kardiovaskulární cévní příhodou a výsledky byly porovnány s 20 582 717 bez této anamnézy. Průměrný věk souboru byl 53,4 roku a 54 % byly ženy.

U pacientů s předchozí anamnézou uvedených onemocnění byl časový interval, kdy trvalo zvýšené riziko pooperačních mortality po chirurgickém výkonu, v průměru 11,3 měsíce, (95 % interval spolehlivosti 10,8 až 11,7). Je zajímavé že pro elektivní chirurgii byl tento interval ještě delší 14,12 měsíců a pro emergentní chirurgické výkony to bylo jen 7,3 měsíců. Pro emergentní výkony bylo riziko v důsledku anamnézy vaskulární příhody zvýšené méně (hazard ratio HR = 1,35; 95 % interval spolehlivosti 1,34 až 1,37) a pro elektivní výkony to bylo zvýšené více, HR 1,83; 95 % interval spolehlivosti 1,78 až 1,89, a to ve srovnání s pacienty bez anamnézy kardiovaskulárního nebo mozkového postižení ve výše uvedeném intervalu zvýšeného rizika.

Tento zdánlivý paradox menšího ovlivnění 30 denní mortality předchozí prodělanou cévní příhodou mozkovou nebo srdeční je vysvětlován skutečností, že emergentní výkony mají ze své podstaty výrazně zvýšené riziko samotným probíhajícím akutním onemocněním vyžadujícím výkon a skutečností, že probíhají bez přípravy. Těmito faktory je anamnestické riziko prodělané cerebro nebo kardiovaskulární příhody vlastně překryto a více dominují rizika ostatní.

Samozřejmě tyto rizikové intervaly se lišily u různých chirurgických specializací. Například u ortopedických kloubních náhrad zvýšené riziko trvalo až 18 měsíců. Trvání zvýšeného rizika bylo stejné po cévní mozkové příhodě a srdeční příhodě, ale absolutní riziko zvýšené mortality bylo vyšší po mozkové cévní příhodě.

Klinický význam: nejrozsáhlejší zatím publikovaná studie sledující zvýšené riziko chirurgických výkonů po prodělané mozkové nebo srdeční cévní příhodě ukázala, že zvýšeného riziko u elektivních výkonů trvá dokonce 14 měsíců a např. po kloubních náhradách dokonce 18 měsíců. Je to důležité varování pro všechny lékaře indikující u těchto pacientů elektivní chirurgický výkon. S plánovanou operací, která není naléhavá, je tedy vhodnější počkat déle než rok od prodělaného cévního mozkového nebo srdečního onemocnění.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Risk of Mortality Following Surgery in Patients With a Previous Cardiovascular Event Christos V. Chalitsios, Matthew S. Luney et al. JAMA Surg. Published online November 22, 2023. doi:10.1001/jamasurg.2023.5951
MUDr. Luboš Kotík