Péče o nemocné s chronickým onemocněním ledvin

Expertní stanovisko ke spolupráci diabetologů a internistů s nefrology v péči o nemocné s chronickým onemocněním ledvin

Ondřej Viklický1, Romana Ryšavá2, Vladimír Tesař2, Ivan Rychlík3, Martin Prázný4, Richard Češka4, Martin Haluzík5

  1. Klinika nefrologie, Transplantační centrum, IKEM, Praha
  2. Klinika nefrologie, VFNa 1 LF UK, Praha
  3. Interní klinika FNKV a 3 LF UK, Praha
  4. III. interní klinika VFN a 1 LF UK, Praha
  5. Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod

Chronické onemocnění ledvin (CKD, chronic kidney disease) představuje ve vyspělých zemích významný medicínský a socioekonomický problém. Důvodem je vysoký výskyt CKD v populaci, významný podíl CKD na zvýšení kardiovaskulárního rizika a rizika vzniku závažných komplikací u ostatních onemocnění, významné ekonomické náklady spojené s léčbou konečných stádií CKD včetně hospitalizační péče a v neposlední řadě podstatně zhoršená kvalita života nemocných s pokročilými stádii CKD.

Definice chronického onemocnění ledvin

CKD je definováno jako poškození struktury či funkce ledvin, které trvá 3 měsíce či déle, a má dopady na zdravotní stav (tab. 1) (1).

Klasifikační schéma CKD v minulosti prakticky zohledňovalo pouze hodnotu odhadované glomerulární filtrace (GF, GFR). Nyní definice obsahuje též kategorie příčina základního onemocnění ledvin a kategorie albuminurie. Klasifikace CKD je v současnosti založena na 3 parametrech: 1. příčina CKD (přítomnost/absence systémového onemocnění; určení typu onemocnění dle lokalizace patologických změn v ledvinách), 2. kategorie GF (kategorie G1 – G5) (tab. 2), 3. kategorie albuminurie (A1-A3) (tab. 3).

„Cit. zkr: Vnitř Lék. 2022;68(7):426-431“