Novinky v oblasti LMWH – Inhixa - 1. biosimilární enoxaparin v ČR

Novinky v oblasti LMWH – Inhixa - 1. biosimilární enoxaparin v ČR

Doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha

Souhrn: Nízkomolekulární hepariny (LMWH) jsou léčivé přípravky živočišného původu získávané chemickou nebo enzymatickou depolymerací nefrakcionovaného heparinu (UFH). Jejich účinnost a bezpečnost byla prokázána v řadě velkých randomizovaných klinických studií a jejich využití je adekvátně reflektováno v místních i mezinárodně uznávaných doporučených postupech věnujících se prevenci či léčbě žilních a arteriálních  tromboembolických příhod. Autor seznamuje s lékovým profilem přípravku Inhixa, který je v biosimilární formě zcela plnohodnotnou formou v souladu s platnou místní i evropskou legislativou, přičemž jeho non-inferiorita byla jasně prokázána v příslušných studiích.

Klíčová slova: nízkomolekulární hepariny, Inhixa, biosimilární forma, studie

Vedle dobře známých jednotlivých originálních zástupců jsou v posledních letech stále častěji využívány i přípravky biosimilární, které mají jednoznačně prokázánu non-inferioritu svého účinku a totéž platí i pro otázku bezpečnosti [1, 2]. Toho příkladem je i léčivý přípravek Inhixa s účinnou látkou enoxaparin, schválený v souladu s vyhláškou Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) při Evropské lékové agentuře. Vlastní označení přípravku je de facto akronymem vztahujícím se k mechanismu účinku účinné látky, tj. inhibici faktoru Xa.
Enoxaparin je tvořen polysacharidovými řetězci o průměrné molekulové hmotnosti v rozmezí 4–5 kDa (nefrakcionovaný heparin činí 12–15 kDa) a  celosvětově se řadí k nejpoužívanějším zástupcům své skupiny LMWH.


V rámci XXVIII. kongresu České Internistické společnosti ČLS JEP v Brně proběhne odborná přednáška věnovaná přípravku Inhixa.

MUDr. Tomáš Hauer, CÉVNÍ CENTRUM České Budějovice s.r.o.

Pozvánka na přednášku ZDE.