Nová konkurence na trhu látek snižujících hladinu LDL

Nová konkurence na trhu látek snižujících hladinu LDL


Inclisiran (tzv. silencing RNA, která dokáže zablokovat mRNA pro syntézu určité biologické struktury, o tomto principu jsme podrobněji referovali v minulých číslech SMS) inhibuje hepatickou syntézu proprotein subtilisin–kexin type 9 konvertázy, (PCSK9). Tuto blokádu realizují také již známé monoklonální protilátky evolocumab, alirocumab a bococizumab. Touto blokádou je zabráněno degradaci LDL receptoru, který pak vychytává cirkulující LDL cholesterol. Cena těchto preparátů je vysoká, roční léčba stojí pak kolem 80 000 – 90 000 Kč a jejich injekční podávání je nutné minimálně 1 x měsíčně někdy i 1 x za 14 dní. Předchozí studie ukázaly že nový přípravek, Inclisiran, je schopen významně snížit LDL cholesterol při podávání 1x za půl roku. Cena nebyla ještě stanovena, mohla by však být podstatně nižší.

Studie 3. fáze klinického zkoušení zařadila pacienty s aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním ze studií Orion - 10 a Orion – 11, kteří měli zvýšený LDL cholesterol, přestože dostávali léčbu statinem v maximálních tolerovatelných dávkách. Pacienti byli randomizovaně rozděleni 1:1 k podávání Inclisiranu 284 mg s.c. nebo podání placeba. Obojí bylo formou subkutánních injekcí při vstupu do studie, pak 90. den a následně každých 6 měsíců po dobu 540 dní. Primárně sledovaným ukazatelem byla procentuální změna LDL cholesterolu mezi hodnotami bazálními ve srovnání 510. dnem sledování.

Celkem bylo zařazeno 1561 pacientů ze studie Orion 10 a 1617 se ORION-11. Průměrná hladina LDL cholesterolu při vstupu do studie byla 2,72 mmol/l. Při měření 510. den Inclisiran snížil LDL cholesterol o 52,3% (95 % interval spolehlivosti 48,8 až 55,7) u pacientů ze studie Orion-10 a o 49,2% (95 % interval spolehlivosti 46,8 až 51,6) ze studie Orion – 11. Pro obě srovnání p<0,0001 . Inclisiran snížil aktivitu PCSK9 o 60,7% naopak při podávání placeba došlo ke zvýšení 17,7%. Účinek Inclisiranu byl přibližně stejný jako při podávání již známých inhibitorů PCSK9 ve formě monoklonálních protilátek.

Inclisiran snižoval také více než placebo hladinu celkového cholesterolu, non-HDL cholesterolu, lipoproteinu(a), apolipoprotein B, a triglyceridů a také zvyšoval hladinu HDLc. Z hlediska kardiovaskulárních komplikací (úmrtí ze srdečních příčin, kardiopulmonální zástava, srdeční infarkt a mozková cévní příhoda) došlo k těmto sledovaným příhodám u 7,4% pacientů na aktivní léčbě a 10,2% na placebu. Celkový počet příhod byl však malý, aby rozdíl nabyl statistické významnosti. Pro průkaz efektu na kardiovaskulární komplikace běží další velká studie.

Nežádoucí účinky Inclisiranu nebyly prakticky žádné, kromě mírných lokálních reakcí v místě vpichu. Experti zmiňují jako potenciální nebezpečí dlouhý účinek léčby, takže při objevení se závažných komplikací by nebylo možno efekt Inclisiranu rychle ukončit. Účinek Inclisiranu klesá asi o 2% za měsíc, takže významný efekt může přetrvávat až 2 roky. Na druhé straně, pokud by byl přípravek aplikován l x za 6 měsíců zdravotnickým pracovníkem, zmizel by problém s adherencí k léčbě a terapie by byla zcela kontinuální. 

Klinický význam: Inclisiran, tzv. silencing RNA blokující syntézu PCSK9 byl schopen snížit LDL cholesterol o dalších přibližně 50 %, pokud byla léčba přidána k maximální terapii statiny. K udržení tohoto efektu zřejmě stačí tuto látku podávat subkutánně jedenkrát za půl roku. Závažné vedlejší účinky se zatím neprojevily žádné. Tímto může Inclisiran být velmi vážným konkurentem dosavadních blokátorů PCSK9, což jsou monoklonální protilátky, jejichž výroba a tedy i cena na trhu je vysoká.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Zdroj: Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol Kausik K. Ray, R. Scott Wright et al for the ORION-10 and ORION-11 Investigators NEJM,March 18, 2020, DOI: 10.1056/NEJMoa1912387
MUDr. Luboš Kotík