Jediné vyšetření PSA může určit budoucí riziko karcinomu prostaty

Jediné vyšetření PSA může určit budoucí riziko karcinomu prostaty


Stále probíhá debata, zda je screening PSA užitečnou variantou prevence nebo spíše vede k naddiagnostikování karcinomu prostaty vedoucí ke zbytečným a s četnými komplikacemi spojeným terapeutickým opatřením.

Autoři analyzovali hodnoty PSA u téměř 11 000 pacientů ve věku 55 až 60 let, kteří vstoupili do studie v letech 1993 až 2001. Všichni se podrobili v
této době vyšetření PSA. Poté byla v průběhu dalších 13 let sledována incidence klinicky významného karcinomu prostaty. Z analýzy vyplynulo, že
muži s hodnotou PSA v tomto věku 0,49 ng/ ml nebo menší, měli riziko karcinomu prostaty 0,4%. Riziko rostlo s narůstající hodnotou PSA, takže
muži s hodnotami 0,5 až 0,99 ng/l měli riziko 1,5%, při PSA v rozmezí 1,0 až 1,99 ng/l 5,4% při PSA 2,0 až 2,99ng/ml 10,6 % a při hodnotě PSA 4,0 ng/l
ml a vyšší 29,5%. V průběhu sledování došlo specificky na karcinom prostaty jen k 15 úmrtím a 9 z těchto mužů mělo hladinu PSA ve věku 55 až 60
let > 2,0 ng/l ml.

 Autoři z toho vyvozují, že muži ve věku 55 až 60 let s hodnotou PSA menší než 1 ng/ml by se nemuseli podrobovat dalšímu screeningu, protože jejich dlouholeté riziko úmrtí na karcinom prostaty je kolem 1 %. Tato strategie ústupu z dalšího sledování PSA by mohla pomoci snížit potencionální poškození při „overdiagnosis“ tohoto onemocnění a omezení zbytečné poškozující léčby karcinomů prostaty, které nevedou k letálnímu zakončení. Dalším pozoruhodným nálezem této studie bylo, že v souboru došlo k 893 úmrtím z jiných příčin a jen 15 úmrtím na karcinom prostaty, což také ukazuje na nízký význam screeningu PSA. Nezávislí experti bez angažmá na této studii zajímající se o tuto problematiku podporují její závěry.

Klinický význam: citovaná studie ukazuje, že jediné vyšetření hodnoty PSA ve věku 55 až 60 let dokáže velmi dobře určit budoucí riziko karcinomu prostaty. Zejména muži, kteří mají v tomto věku hodnotu nižší než 1ng/ml mají riziko budoucí úmrtí na karcinom prostaty tak nízké, že pokračování screeningu PSA se u nich jeví jako neopodstatněné.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Single PSA Test May Reveal Long-Term Prostate-Cancer Risk. David Douglas. Medscape - Jan 23, 2020.
MUDr. Luboš Kotík