Je diagnóza tzv. prediabetu užitečnou informací u seniorů starších než 70 let?

Je diagnóza tzv. prediabetu užitečnou informací u seniorů starších než 70 let?

V citované studii si autoři položili otázku, jaké je riziko progrese tzv. prediabetu do diabetu II. typu u seniorů starších než 70 let. Prediabetes byl definován jako hladina glukózy na lačno 100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l), nebo hladina glykovaného hemoglobinu - Hb1c 5,7% - 6,4%, tj. (39-46 mmol/mol) nebo přítomnost obou kritérií.

Prospektivně bylo sledováno 3412 osob průměrného věku 75,6 let (60% žen a 17 % černochů), kde základní vyšetření proběhlo v letech 2011-13
a byla stanovena diagnóza prediabetu. Tento závěr byl učiněn u 59 % účastníků na základě hodnocení hladiny glukózy na lačno a u 44% po stanovení Hb1c. Téměř 29 % nemocných splňovalo pro diagnózu prediabetu obě kritéria.

U nemocných s prediabetem dle kritéria stanovení glykemie na lačno, 44 % regredovalo v průběhu sledování do normoglykemie, 32% zůstalo
v parametrech nezměněno, 16% zemřelo a jen 8 % progredovalo do diabetu II typu. Častější progresí trpěli černoši (11% versus 7%, P = 0,004).
U osob s dg. prediabetu na základě hodnoty Hb1c, 59% zůstalo ve stejných parametrech, 19% zemřelo a 13% regredovalo do normoglykemie.
Jen 9% dospělo do manifestního diabetu.  Progrese byla opět častější u Američanů černé pleti (11% vs 8%; P = 0.04).

 Klinický význam: vezme-li se v úvahu nízké riziko progrese prediabetu do manifestního diabetu u seniorů, a to zejména u bělochů, je vysoce nepravděpodobné, že by farmakologická intervence   poskytla nemocným nějaký užitek a naopak by mohla tyto nemocné poškodit vedlejšími účinky terapie a diagnóza dalšího onemocnění by zvýšila jejich pocity úzkosti i náklady na léčbu. Lékaři by se měli věnovat spíše dalším důležitějším rizikům, jako je úprava životního stylu, omezení kouření, podněcováním k fyzické a psychické aktivitě, léčbě hypertenze, srdečního selhávání, kloubních bolestí a jiným, v tomto věku, častým symptomatickým onemocněním. V komentářích expertů převažuje názor, že preventivní screening prediabetu, doporučovaný některými guidelines je v této kategorii pacientů bezvýznamný. Objevují se i názory, že hraniční hodnoty pro diagnózu diabetu by měly být u seniorů posunuty směrem vzhůru.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Risk of Progression to Diabetes Among Older Adults With Prediabetes Mary R. Rooney, Andreea M. Rawlings et al. JAMA Intern Med. Published online February 8, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2020.8774
MUDr. Luboš Kotík