Jak umělá inteligence změní medicínu a co to bude znamenat pro lékaře?

Jak umělá inteligence změní medicínu a co to bude znamenat pro lékaře?

V současné době probíhá konkurenční boj mezi velkými firmami vyvíjejícími prakticky použitelné programy umělé inteligence a první takové systémy byly již uvedeny na trh. Je to například program ChatGPT, který již je schopen úspěšně absolvovat zkoušku United States Medical Licensing Examination, tedy splnit podmínky certifikace pro výkon lékařského povolání na území USA. Formou písemného kontaktu dostanete po položení odborné medicínské otázky velmi fundovanou odpověď. Umělá inteligence má potenciál transformovat všechny obory lidské činnosti, zvláště vyžadující ke svému řešení velké množství informací, které nemůže lidský mozek nikdy podržet v paměti. V technických oborech se může uplatnit ve složitých kalkulacích a navrhovat nejlepší řešení v rámci současných znalostí. Také otevírá problémy v oblasti plagiátorství, protože již nyní je umělá inteligence schopna samostatně napsat např. koncept dizertační práce na zadané téma.

Je očekáván dramatický vstup umělé inteligence do oblasti medicíny. Umělá inteligence se může zatím uplatnit zejména v analýze obrazových medicínských dat, například v radiologii, kde může nález porovnat s desetitisíci vyhodnocenými předchozími obrazy a učinit tak přesnější diagnózu než zkušený radiolog. Tímto způsobem se dá vlastně nahradit léty získaná zkušenost lékaře, která byla dosud z lékaře na lékaře nepředatelná. Umělá inteligence se může uplatnit v diagnostice, kde po zadání anamnézy subjektivních obtíží, laboratorních a obrazových nálezů může velmi kvalifikovaně navrhnout diagnostické řešení případu i jeho optimální léčbu. Spekuluje se, že prvními nejvíce ohroženými obory jsou radiologie, patologie a dermatologie, kde analýza získaných snímků, histologických preparátů nebo kožních lézí výrazně převýší možnosti lidského mozku. Umělá inteligence může v budoucnu ulevit lékařům i od rutinních úkolů a např. sestavovat závěrečné zprávy o zdravotním stavu pacienta inteligentní kompilací vložených dat.

Nicméně pacienti si zatím raději vyslechnou mínění lékaře než techniky, takže umělá inteligence by měla být zatím pomocníkem a doplňkem práce lékaře. V blízké budoucnosti se však tento poměr pacientů k umělé inteligenci může měnit a její užití jim umožní dojít k diagnóze svého onemocnění bez účasti lékaře. Budoucnost naší profese je tedy nejistá.

Jak dramaticky a rychle se bude vyvíjet umělá inteligence si vůbec neumíme představit. Hovoří se o super inteligenci, které lidský mozek vůbec nebude moci konkurovat ani v oblasti kreativních schopností. Tato inteligence bude mít schopnost se sama reprogramovat tak, aby své schopnosti navýšila. Zlepšený software získá možnost se opět ještě lépe naprogramovat a opět navýšit své schopnosti a takto se vše může v rychlém sledu odehrávat v uzavřených kruzích. Vstupem kvantových počítačů na scénu, které provádějí výkony asi milionkrát rychleji než dosavadní počítače a jejich spojení s umělou inteligencí vytvoří nevídané možnosti. Budeme pak čelit explozi inteligence, která dramaticky překročí možnosti lidstva. Počítače mohou našimi schopnostmi začít pohrdat a nebudou s námi mít o čem hovořit. K takovému vývoji může dojít velice rychle, protože tato technika již disponuje schopností provádět miliardy operací za sekundu.

Klinický význam: velmi pravděpodobně nás brzy čeká dramatická změna paradigmatu práce v medicíně, jak do ní zasáhne umělá inteligence. Možná si zatím vůbec neumíme tuto změnu představit, jako jsme neuměli předpovědět a představit si možnosti internetu. Neumíme si také představit vliv vstupu umělé inteligence do všech oblastí lidské činnosti a společenské změny a rizika z toho vyplývající. Elon Musk považuje umělou inteligenci za větší nebezpečí než vynález jaderných zbraní. Kdo bude mít v ruce nejlepší prostředky umělé inteligence může ovládnout svět. Různým způsobem vyvinuté umělé inteligence se mohou navzájem mezi s sebou snažit zničit. Jako veškeré výsledky vědeckého pokroku bude zcela jistě umělá inteligence použita do zbraňových systémů, které budou bojovat bez účasti lidské obsluhy. Jordan Peterson, známý myslitel zabývající se vědomím a mezilidskou komunikací, se obává, že člověk nemusí být dost inteligentní na to, aby vzpouru takových systémů proti lidem byl schopen potlačit. Toto vše, podle expertů, nemusí být otázkou daleké budoucnosti, ale již tohoto desetiletí. (poznámka autora - v článku jsou užity i další informace, než čerpané z uvedené citace, i když tato byla základní inspirací)

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

How Artificial Intelligence is Disrupting Medicine and What it Means for Physicians Ted A James Harvard Medical School April 13, 2023
MUDr. Luboš Kotík