Jak na celoživotní léčbu osteoporózy?

Jak na celoživotní léčbu osteoporózy?

Ve dnech 22.–23. dubna 2022 se v Kongresovém centru Parkhotelu Plzeň konala XIV. celostátní konference sekundární osteoporózy.
Jejím organizátorem byla Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, z.s., a garantem této odborné akce docent MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D., z Fakultní nemocnice Plzeň. V rámci sympozia společnosti Amgen zaměřeného na celoživotní léčbu osteoporózy zazněly příspěvky MUDr. Jana Rosy o dlouhodobé léčbě tohoto onemocnění na základě klinických studií, z pohledu klinické praxe koncipoval své sdělení docent MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D. Závěrečný příspěvek na téma potřebnosti změn v managementu pacientů s osteoporózou pojal profesor MUDr. Vladimír Palička, DrSc., dr. h. c., jako diskusi. Vedle již jmenovaných řečníků se této diskuse aktivně zúčastnili také například docent
MUDr. Vít Zikán, Ph.D., nebo MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

Veškeré podrobnosti jsou shrnuty ve speciálním vydání časopisu Remedia – osteologie.

Dlouhodobá antiresorpční léčba osteoporózy na základě klinických studií

„Osteoporóza představuje chronické onemocnění a v současné době nemáme bohužel k dispozici přípravek, jehož krátkodobé nasazení
by definitivně změnilo prognózu pacienta z hlediska výskytu zlomenin. Účinnost jednotlivých přípravků se po přerušení léčby liší, ale obecně lze říci, že krátkodobá antiresorpční terapie vede k rychlejšímu nebo pomalejšímu vymizení efektu“ uvedl ve svém sdělení MUDr. Jan Rosa, (Affidea Praha, s.r.o.).


Dlouhodobá léčba denosumabem na základě klinických zkušeností

Docent MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D., (Osteocentrum, II. interní klinika, Traumacentrum, Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK
a FN Plzeň) shrnul ve své prezentaci klinické zkušenosti s léčbou denosumabem na základě několika kazuistik.

Je změna v organizaci managementu osteoporotických pacientů nutná a reálná?

Jako poslední přednášející vystoupil na sympoziu profesor MUDr. Vladimír Palička, DrSc., dr. h. c., (Osteocentrum FN Hradec Králové). Příspěvek, který byl formálně veden jako diskuse, podnítil živou debatu mezi přítomnými odborníky. Její závěry naznačily, že změny v managementu pacientů
s osteoporózou jsou velmi nutné a žádoucí, reálnost těchto změn ale zřejmě potvrdí až budoucí roky. Stěžejními tématy byly přerušení léčby, zohlednění věku pacientů jako přetrvávajícího rizikového faktoru pro vznik zlomenin, odlišnost reálné praxe od klinických studií, potřebnost zásadní změny doporučených postupů a komunikace osteologa s praktickým či jiným ošetřujícím lékařem v rámci následné péče
o nemocného, a především individuální komplexní posouzení každého konkrétního pacienta.