Hlavní skupiny antihypertenziv a riziko vzniku diabetu 2. typu

Hlavní skupiny antihypertenziv a riziko vzniku diabetu 2. typu


Výsledky studie jsou založeny na metaanalýze 19 randomizovaných, placebem kontrolovaných studií hypertoniků, při zařazení bez projevů diabetu, prováděných mezi lety 1973 a 2008. Byl sledován vliv pěti hlavních skupin antihypertenziv na riziko rozvoje diabetu 2. typu a to: ACE inhibitorů, přímých blokátorů receptoru pro angiotenzin II (sartanů), betablokátorů, thiazidových diuretik a blokátorů kalciového kanálu. Celkem tak studie zahrnula 145 939 účastníků, z čehož bylo 60,6 % mužů. Průměrná doba sledování byla 4,5 roku a 9883 účastníků studie vyvinulo během sledování diabetes 2. typu.

Hypertonici léčení ACE inhibitory nebo přímými blokátory receptoru pro angiotenzin 2 (sartany) měli relativní riziko nově vzniklého diabetu prakticky identicky sníženo - relativní riziko (RR 0.84; 95% CI, 0.76-0.93) pro ACE inhibitory a (RR, 0.84; 95% CI, 0.76-0.92) pro sartany ve srovnání s užíváním placeba. Naopak léčba betablokátory a thiazidovými diuretiky byla spojena se zvýšeným rizikem diabetu 2. typu (relativní riziko = RR, 1.48; 95% CI, 1.27-1.72) pro betablokátory a (RR, 1.20; 95% CI, 1.07-1.35) pro thiazidová diuretika. Blokátory kalciového kanálu riziko vzniku diabetu neovlivnily, (RR=1,02).

Prezentované výsledky snížení rizika diabetu při léčbě ACE inhibitory a sartany jsou dokonce ve shodě s analýzou provedenou organizací "the International Consortium for Blood Pressure genome-wide association study". Studiemi se prokázalo, že nemocní s genetickými odchylkami majícími podobný efekt na systém renin - angiotenzin jako ACE inhibitory a sartany, taktéž snižují riziko vzniku diabetu 2. typu.

Při léčbě ACE inhibitory nebo sartany každá redukce systolického krevního tlaku o 5 mm Hg byla spojená s 11% ním snížením rizika onemocnění diabetem. Toto snížení rizika bylo stejné jako je popisováno u kardiovaskulárních příhod. Biologická podstata vlivu zvýšeného krevního tlaku na vznik diabetu není známá, ale patrně zahrnuje inzulínovou rezistenci, vaskulární zánětlivou reakci, endoteliální dysfunkci, zvýšení sympatického tonu a přítomnost chronických zánětlivých změn.

Klinický význam: prezentovaná studie ukazuje, že ACE inhibitory a sartany mohou snížit riziko vzniku diabetu 2. typu u hypertoniků zatím bez projevů onemocnění diabetem a blokátory kalciového kanálu riziko neovlivňují. Posiluje také již dříve víceméně známou skutečnost, že ACE inhibitory nebo sartany v kombinaci s blokátory kalciového kanálu jsou vhodnou léčbou hypertenze u pacientů s diabetem.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Blood pressure lowering and risk of new-onset type 2 diabetes: an individual participant data meta-analysis. Nazarzadeh M, Bidel Z et al. Lancet. 2021;398(10313):1803-1810. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01920-6/fulltext
MUDr. Luboš Kotík