Denosumab v první linii léčby osteoporózy

Denosumab v první linii léčby osteoporózy

Doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D., Interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

Souhrn: Od 1. dubna 2020 došlo v České republice změnou úhradové vyhlášky k posunutí denosumabu do první linie léčby osteoporózy
u pacientů starších 70 let. Při rozhodování o optimálním typu léčby osteoporózy v první linii a volbě mezi denosumabem a bisfosfonáty je třeba zvážit specifické kontraindikace a toleranci léčby zásadně ovlivňující adherenci (riziko fraktur i mortalitu). V předkládaném textu jsou všechny tyto faktory diskutovány. Zároveň je porovnána účinnost obou těchto léčebných strategií na denzitu kostního minerálu, riziko fraktur, riziko závažných nežádoucích účinků, srovnávána je rovněž adherence k léčbě a zmíněny faktory, které adherenci a perzistenci ovlivňují. V závěru
je uvedeno současné doporučení stran délky léčby a naznačeny možné denzitometrické terapeutické cíle.


Klíčová slova: osteoporóza ‒ léčba první linie ‒ denosumab ‒ bisfosfonáty ‒ účinnost ‒ bezpečnost ‒ adherence k léčbě.

Úvod

Denosumab představuje první biologikum v léčbě osteoporózy s unikátním mechanismem účinku zasahujícím do kaskády aktivace osteoklastů (vazbou na ligand receptoru pro aktivovaný nukleární faktor kappa B [RANKL] zabrání aktivaci osteoklastů a následné osteoresorpci).
Jedná se o lidskou monoklonální protilátku IgG2 indikovanou pro léčbu osteoporózy u postmenopauzálních žen a mužů, dále u pacientů
s glukokortikoidy indukovanou osteoporózou a u mužů s karcinomem prostaty, u nichž hormonální léčba vede k úbytku kostní hmoty.
V indikaci osteoporózy je denosumab aplikován subkutánně v intervalu šesti měsíců. [1]
Od 1. dubna 2020 se změnila úhradová kritéria denosumabu v České republice. K původní úhradě u postmenopauzálních žen a u mužů
s denzitometricky prokázanou osteoporózou (s T skóre kostní denzity ‒2,5 až ‒4,0 směrodatné odchylky) po osteoporotické fraktuře
či při dokumentované neúčinnosti, kontraindikaci nebo nesnášenlivosti bisfosfonátů přibylo nové kritérium – dosažení věku 70 let.
Tím se tedy denosumab dostává (byť ve vyšší věkové kategorii) do první léčebné linie. [2]

Literatura
[1] SPC Prolia. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/prolia-epar-product-information_cs.pdf [navštíveno 15. 11. 2020]
[2] Prolia. Informace o úhradě. Dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0167653&tab=prices [navštíveno 15. 11. 2020]