Dapagliflozin schválen k léčbě chronického onemocnění ledvin u diabetiků i nediabetiků

Dapagliflozin schválen k léčbě chronického onemocnění ledvin u diabetiků i nediabetiků

Dne 9. srpna 2021 byl dapagliflozin (LP ForxigaR, AstraZeneca) jako první inhibitor SGLT-2 schválen v EU k léčbě chronického onemocnění ledvin (CKD) u dospělých pacientů bez ohledu na přítomnost diabetu 2. typu (DM2). Stalo se tak na základě výsledků studie DAPA-CKD,1 ve které dapagliflozin (10 mg) v porovnání s placebem prokázal u pacientů s CKD stadia 2–4 nezávisle na přítomnosti DM2 léčených ACEI nebo ARB riziko zhoršení renálních funkcí a úmrtí z kardiovaskulárních nebo renálních příčin o 39 % (p < 0,0001). Jednalo se o primární kompozitní parametr. Zhoršení renální funkce bylo definováno jako trvalé snížení odhadované glomerulární filtrace [eGFR] o ≥ 50 % nebo dosažení terminálního stadia selhání funkce ledvin. K léčbě CKD byl již dapagliflozin schválen také v USA.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie DAPA-CKD1 probíhala ve 21 zemích a zařadila 4 304 pacientů. Jedná se o první studii s SGLT-2 inhibitorem, která zahrnula pacienty s CKD s diabetem i bez. Dapagliflozin po přidání ke standardní léčbě CKD prokázal také snížení celkové mortality o 31 % (p = 0,0035). Bezpečnost a snášenlivost dapagliflozinu odpovídaly dříve potvrzenému bezpečnostnímu profilu. Výskyt nežádoucích účinků byl srovnatelný s placebem.

Výsledky studie DAPA-CKD byly publikovány v časopise The New England Journal of Medicine.1 Dapagliflozin je kromě CKD indikován ke zlepšení glykemické kontroly u pacientů s diabetem 2. typu (na základě výsledků studie DECLARE-TIMI)2 a k léčbě symptomatického chronického srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí bez ohledu na přítomnost diabetu (na základě výsledků studie DAPA-HF).3 Ve své nové indikaci přináší dapagliflozin lékařům příležitost zlepšit prognózu pacientů s chronickým onemocněním ledvin, ať už mají či nemají diabetes 2. typu.

1 Heerspink HJL, et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med. 2020; 383(15): 1436–1446.
2 Wiviott SD, et al. for the DECLARE-TIMI 58 Investigators. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type-2 diabetes [article and supplementary appendix]. N Engl J Med. 2019; 380: 347–357.
3  McMurray J, et al. Dapagliflozin in patients with heart failure and reduced ejection fraction. N Engl J Med. 2019; 381: 1995–2008.