Bikarbonát dramaticky zpomaluje pokles renální funkce

Bikarbonát dramaticky zpomaluje pokles renální funkce

Podávání bikarbonátu nemocným s omezenou renální funkcí významně zpomaluje pokles glomerulární filtrace a snižuje mortalitu

Natrium bikarbonát je dlouhodobě používán, ale nikoliv důsledně, ke korekci metabolické acidózy u nemocných s chronickou renální insuficiencí. Jedním z důvodů proč není bikarbonát  u těchto pacientů systematicky podáván je obava, že dojde k výraznému zvýšení přísunu natria do organizmu s následnými nepříznivými důsledky jako je objemové přetížení nebo zhoršení hypertenze. Navíc to vyžaduje, aby nemocný užíval větší množství poměrně velkých tablet, pokud není k disposici na místním farmakologickém trhu možnost podávat bikarbonát v prášku snadno mísitelným s vodou.

Na konferenci v Budapešti referovali italští autoři o výsledcích studie “Use of Bicarbonate in Chronic Renal Insufficiency (UBI)“. Jednalo se o multicentrickou, randomizovanou, nezaslepenou studii, zařazeno bylo 740 nemocných průměrného věku 67,8 a průměrná clearance kreatininu byla 30 ml/ 1,73 m2 a průměrná hladina bikarbonátu  21,5mmo/l. Celkem 376 nemocných dostávalo standardní péči plus bikarbonát sodný, 364 nemocných dostávalo jen zavedenou standardní péči bez bikarbonátu.

Dávkování bikarbonátu se řídilo dosažením cílové hodnoty a to 24-28 mmol/l. K dosažení této úrovně bylo třeba podávat průměrně kolem 6g denně, což znamená asi l,5 g elementárního sodíku. Léčená skupina tedy musela polykat 4-7 tbl velkých tablet denně, což je poměrně značná zátěž. Průměrná doba sledování byla 32,9 měsíců.

U 87 nemocných došlo ke zdvojnásobení hodnoty kreatininu, z toho bylo 25 v aktivně léčené skupině a 62 ve skupině se standardní léčbou. (HR = P = 0,36, P < 001). Ze 71 nemocných, kde bylo nutno začít dialyzační léčbu bylo 26 ze skupiny s bikarbonátem a 45 ze skupiny kontrolní (HR = 0,5 , p = 0,005). Celková mortalita byla také významně nižší v aktivně léčené skupině, 12 proti 25 pacientům (HR = 0,43, P= 0,01).

Bikarbonát sodný je velmi levný a ve studii se prokázalo, že i bezpečný. Nebyly pozorovány příznaky objemového přetížení krevního oběhu ani žádné jiné nepříznivé vlivy.

Klinický význam: citovaná studie přinesla jako první velký výzkumný projekt jasné důkazy o dramatickém zpomalení progrese těžší renální insuficience při důsledné léčbě metabolické acidózy bikarbonátem sodným, což bylo spojeno i s výrazně nižší mortalitou. Ke zlepšení prognózy dochází o 50 a více absolutních procent, což žádné jiné léčebné opatření nedosahuje.  Je tedy jasné, že důsledné podávání bikarbonátu v dávce řízené dosažením jeho normálních hodnot při laboratorním měření, je velice přínosné a není to většinou dodržováno. (poznámka šéfredaktora – Natrium bikarbonát je tak levné léčivo, že žádné farmakologické firmě nestálo za to podobnou studii sponzorovat. Studie byla hrazena z prostředků Italské nefrologické společnosti, což zvyšuje důvěryhodnost dosažených velmi pozoruhodných výsledků).

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Zdroj: Sodium Bicarbonate Slows Chronic Kidney Disease Safely Pam Harrison June 18, 2019, European Renal Association–European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) 56th Congress. Presented June 14, 2019.
MUDr. Luboš Kotík