AZV KDP - veřejná oponentura

AZV KDP - veřejná oponentura


Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky zveřejnila na internetových stránkách Národního portálu Klinických doporučených postupů (dále „KDP“) níže uvedené návrhy KDP k veřejné oponentuře.
Webové stránky KDP

KDP-AZV-37 Těžká akutní pankreatitida
garant MUDr. Jan Maňák, Ph.D.
Detaily


KDP-AZV-45 COVID-19
garant prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
Detaily


Předkládané návrhy KDP jsou vytvářeny v rámci probíhajícího projektu Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221 (více informaci na portálu KDP  ZDE a na webu AZV ČR ZDE) a jsou schváleny Garanční komisí, jejímiž členy jsou zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, AZV ČR, Vlády ČR, Senátu Parlamentu ČR, Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, České konference rektorů, České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,  Pacientské rady MZ ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Pro připomínkování uvedených návrhů KDP byl vytvořen formulář „Veřejná oponentura“, který je umístěn na odkaze uvedeném pod názvy jednotlivých návrhů KDP. Připomínky k návrhu KDP mohou být jakéhokoliv charakteru, ale musí obsahovat návrh změny odpovídající zásadám EBM, v opačném případě nemůže být připomínka akceptována. Obdržené připomínky budou následně postoupeny garantovi návrhu KDP a Garanční komisi.

Návrhy KDP jsou na Národním portálu umístěny od. 11. 5. 2022 po dobu 30 dnů, tj. do 9. 6. 2022