Alzheimerova choroba

Palcové titulky v laickém tisku o průlomu v léčbě Alzheimerovy choroby jsou zavádějící a vzbuzují neoprávněné naděje


Amyloidová hypotéza Alzheimerovy choroby předpokládá, že akumulace beta amyloidu v centrálním nervovém systému ve svém důsledku vede ke ztrátě neuronů a depleci neurotransmiterů. Zejména ztráta cholinergních neuronů v bazálních gangliích vede ke ztrátě krátkodobé paměti.

Aducanumab je humánní monoklonální IgG protilátka proti amyloidu beta. Firma Biogen uspořádala dvě velké studie fáze 3 klinického zkoušení, které byly sponzorem předčasně ukončeny. Jedna ze studií měla trend k pozitivnímu výsledku, zatímco 2. neukázala žádný efekt aducanumabu. Následná post hoc analýza provedená sponzorem vyhlásila, že studie přinesly dostatečně silný signál k tomu, aby tato nová látka byla užita v klinické praxi. To se opírá o tvrzení, že podskupina účastníků s dostatečně vysokou dávkou aducanumabu měla prokazatelný prospěch z léčby v obou studiích. Nicméně skutečně došlo sice k prokazatelnému poklesu sledovaných biomarkerů choroby, ale nebylo prokázáno, že to koreluje s kognitivním zlepšením. Není totiž zatím ani dostatečně potvrzena pevná vazba mezi poklesem beta amyloidu v CNS a zlepšením kognitivních funkcí. Je důležité také zdůraznit, že tato dosti dubiózní léčba stojí 56 000 dolarů / rok plus další výdaje, například na sledování efektu léčby pomocí magnetické rezonance. Aducanumab ve vyšší dávce je zatížen častými vedlejšími účinky, zejména otokem mozku provázeným bolestmi hlavy, a to až u 20% pacientů.

Přesto byl v červnu roku 2021 aducanumab schválen americkou FDA pro léčbu Alzheimerovy choroby. Toto rozhodnutí vyvolalo řadu kontroverzí, dokonce někteří účastníci komise po schválení aducanumabu pro klinické užití na členství v komisi na protest rezignovali. Evropská léková agentura naproti tomu prohlásila, že lék se nejeví v léčbě efektivní, a tak pro evropský trh zatím aducanumab povolení nemá. Samozřejmě pacientské organizace sdružující nemocné s Alzheimerovou chorobou a jejich blízké jsou zklamány, protože podle nich zůstaly tisíce lidí bez možnosti léčby. Firma Biogen prohlásila, že bude dále jednat s Evropskou lékovou agenturou, aby prosadila svůj lék i na evropský trh.

Klinický význam: výzkum léků pro Alzheimerovu chorobu pokračuje, zatím se úspěch nedostavuje. Monoklonálních protilátek proti amyloidu beta bylo zkoušeno již celá řada a žádná neprokázala takový efekt, aby mohla být schválena pro klinické použití. Schválení aducanumabu americkou FDA je považováno za velice kontraverzní, protože lék také neprokázal jednoznačnou účinnost a je zatížen potenciálně nebezpečnými vedlejšími účinky. Evropská léková agentura aducanumab pro evropský trh odmítla schválit právě pro nedostatečně doložený účinek a potenciálně nebezpečné komplikace. Budoucnost ukáže, zda tlak firmy ve spolupráci s pacienty lék i v Evropě protlačí. Zatím by lékaři měli tlumit nadšení laiků, které vyvolávají některá média.

Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

Failure to demonstrate efficacy of aducanumab: An analysis of the EMERGE and ENGAGE trials as reported by Biogen, December 2019 David S Knopman 1 , David T Jones , Michael D Greicius Alzheimers Dement m 2021 Apr;17(4):696-701. doi: 10.1002/alz.12213
MUDr. Luboš Kotík