Další NOAK jako „první volba“

Další NOAK jako "první volba" 

Rádi bychom vás informovali, že od 1. 1. 2021 dojde na základě rozhodnutí SÚKLu k uvolnění léčivého přípravku Pradaxa 150 a 110 mg v indikaci „Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů
s nevalvulární fibrilací síní“ do 1. volby
.

Od začátku roku 2021 bude tedy možné předepisovat léčivý přípravek Pradaxa nově diagnostikovaným pacientům s nevalvulární fibrilací síní, nebo je převést např. z léčby warfarinem, bez nutnosti prokazovat kontraindikaci warfarinu.

Nové znění úhradových podmínek ve výše uvedené indikaci pro přípravky Pradaxa 150 a 110 mg od 1. 1. 2021:
P: Přípravek je hrazen na základě preskripce internisty, neurologa, kardiologa, angiologa, hematologa, ortopeda,
chirurga a geriatra v indikacích:
1. Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných
k antikoagulační léčbě, a to:
a) v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo systémové embolizaci)
b) v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II či vyšší podle klasifikace NYHA, věk vyšší nebo rovný 75 let, diabetes mellitus, hypertenze.
V indikaci léčba a sekundární prevence hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie zůstává znění úhradových podmínek stejné.

V souvislosti s uvolněním přípravku Pradaxa do 1. volby dojde ke snížení úhrady o více než 20%, maximální doplatek pro pacienta na měsíční léčbu nepřesáhne 72 Kč.

U přípravku Pradaxa 110 mg 60 cps je nadále nutné uvádět na receptu „zvýšená úhrada“.